Rezultati ispita


Krivično pravo – ispit održan 05.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 002/22-MrP 7

Krivično procesno pravo – ispit održan 05.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 004/22-OP/V 5
2. 002/20-FO 6
3. 002/18-FO/V 6
4. 005/20-OP/V 5

Forenzika u krivičnom postupku – ispit održan 05.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 003/19-FO 6

Kriminologija – ispit održan 05.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 002/18-FO/V 6
2. 005/20-OP/V 6

Obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla,  koji nisu izmirili svoje finansijske obaveze da iste izmire kako bi mogli pristupiti polaganju ispita na aprilskom ispitnom roku.

Puno sreće na predstojećem roku.

Studentska služba Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine


Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

 • JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);
 • Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju);
 • JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije);
 • PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla (Sestrinstvo);
 • Zdravstvena ustanova „Petković“ Šamac (Sestrinstvo);
 • Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju);
 • Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju), 
 • PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju) i
 • JZNU Dom zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuza.

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sljedeća dva načina, i to:

 1. a) slanjem e-maila na adresu ss@eukallos.edu.ba ili
 2. b) prijavljivanjem u studentskoj službi.

Prijave se podnose najkasnije do 29.04.2023. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u ljetnom semestru 2022/23. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku:

http://eukallos.edu.ba/strucna_praksa/Uputstvo%20za%20praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, takođe, prijaviti, tako što se studentskoj službi dostavi sljedeće:

 1. od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo.

Studentska služba