Doc.dr Suad Keranović


   

 • Doc. dr Suad Keranovic

 • Rođen 12.01.1964. Cazin, BiH

 • Završen fakultet : Medicinski fakultet

 • Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli

  Tema : Hemodinamski parametri nakon revaskularizacije miokarda bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa“.

 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli

  Tema: Uticaj kardiopulmonalnog bajpasa na funkciju bubrega nakon revaskularizacije miokarda

 Biografija
Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao 1990. godine. Od maja 1992. godine zaposlen u JZU UKC Tuzla, a od marta 1993. godine zasniva radni odnos u Zavodu za anesteziju i reanimaciju UKC Tuzla. Specijalizaciju iz oblasti anesteziologije i reanimatologije obavljao u UKC Tuzla, u periodu od 1995. do 1999. godine. Tokom 1999. godine, boravio na usavršavanju iz oblasti kardiohirurške anestezije i reanimacije u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, Republika Hrvatska i u Buffalo General Hospital u Buffalu, USA. Specijalistički ispit iz anesteziologije i reanimatologije položio u septembru 1999. godine. Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli završio 2005. godine. Magistarski rad na temu «Hemodinamski parametri nakon revaskularizacije miokarda bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa» odbranio u martu 2007. godine i stekao zvanje Magistra medicinskih nauka. U januaru 2008. godine, izabran za Višeg asistenta za nastavni predmet “Urgentna medicina”, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Ljekarske komore FBiH, Udruženja anesteziologa i reanimatologa FBiH, Udruženja ljekara Intenzivne medicine BiH i Evropskog udruženja Intenzivne medicine (ESICM), kao i Evropskog udruženja kardiotorakalnih anesteziologa(EACTA). Od augusta 2008. godine, zaposlen u Zdravstvenoj ustanovi Specijalna bolnica Centar za srce BiH u Tuzli, kao Šef Odjeljenja anestezije, reanimacije i intenzivne terapije. Ukazom Ministra zdravlja FBiH, u aprilu 2012.godine dobio zvanje Primarijus. Doktorsku disertaciju pod nazivom:“Uticaj kardiopulmonalnog bajpasa na funkciju bubrega nakon revaskularizacije miokarda“, odbranio u septembru 2013. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, i stekao pravo na naučni stepen Doktor medicinskih nauka.Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, nastavni predmet“Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina“ i na Evropskom Univerzitetu Brčko, uža naučna oblast „Anesteziologija“. Autor i koautor 12. naučnih i stručnih radova, koji su prezentirani na stručnim kongresima u BiH i inostranstvu i objavljeni u domaćim i stranim stručnim časopisima.
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 1. Keranović S, Ljuca F, Čaluk J (2008) Minutni volumen srca nakon revaskularizacije miokarda bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa. Acta Med Sal 37(1):66-71.
 2. Keranović S, Ljuca F, Čaluk J (2008) Arterijski krvni pritisak i sistemska vaskularna rezistencija nakon revaskularizacije miokarda sa i bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa. Health Med 2(1):2-8.
 3. Keranović S, Stanimirović S, Teskeredžić A, Hedžić H, Krajnović A, Kabil E (2012) Plućni arterijski pritisak i plućna vaskularna rezistencija nakon revaskularizacije miokarda sa i bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa. 18. Simpozij Intenzivne medicine. Liječ Vjesn 134(Suppl.5):1-78. Glasilo hrvatskog liječničkog zbora: 21-25.
 4. Keranović S, Jahić S, Mujanović S, Selimović M, Teskeredžić A (2004) Postoperative CVA after cardiac surgery. 11. Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia Croatica 53 (Suppl.2): 1-160. Abstracts book: 130-131.
 5. Keranović S, Jahić S, Selimović M, Stanimirović-Mujanović S, Teskeredžić A. (2001) Advantages of Swan-Ganz catheter in postoperative maintenance of hemodynamic stability in cardiac surgical patients. 8. Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia Croatica 50 (Suppl.3): 1-276. Abstracts book: 271-272.
 6. Keranović S, Jahić S, Stanimirović-Mujanović S, Selimović M, Teskeredžić A (2002) Use of blood products in the early postoperative period in patients subjected to heart surgery. 9.Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia Croatica 51 (Suppl.3): 1-266. Abstracts book: 256-257.
 7. Keranovic S, Jahić S, Selimović M, Teskeredžić A, Mujanović S (2005) Hemodinamic monitoring. 12. Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia Croatica 54 (Suppl.3): 1-116. Abstracts book: 109-110.
 8. Keranović S, Selimović M, Jahić S, Mujanović S (2006) Cardiac insufficiency following the cardiosurgical procedures. 3. Central European Congres on Intensive Care Medicine. Neurologia croatica 55 (Suppl.3): 1-196. Abstracts book: 194.
 9. Stanimirović S, Jahić S, Keranović S, Selimović M, Teskeredžić A, Kabil E (2002) Analgesia in patients sfter «LAST» surgery. 9. Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia croatica 51 (Suppl.3): 1-266. Abstracts book: 255.
 10. Stanimirović-Mujanović S, Jahić S, Keranović S, Selimović M, Teskeredžić A, Krdžalić A (2003) Anestezija u endoskopskoj kardiohirurgiji. Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine. Med Arh 57 (4,supl.1): 43-44.
 11. Jahić S, Kamberović R, Selimović M, Mujanović S, Keranović S (1999) Specifičnosti anestezije kod beating heart procedure. 5. stručni sastanak kardiologa i angiologa Bosne i Heregovine. Knjiga sažetaka: 39.
 12. Keranovic S, Hedzic H, Krajnovic A, Kabil E, Behrem A, Lovric S, Pajic U (2014) Parameters of renal function after myocardial revscularization with the use of cardiopulmionary bypass. Applied cardiopulmonary pathophysiology Vol.18(Suppl.I-2014) EACCTA ICCVA 2014 Abstracts:130.
Naučni skupovi, konferencije
 1. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na Međunarodnom stručnom simpozijumu Intenzivne medicine, Brijuni, RH, 2001., 2002., 2004., 2005. Godine
 2. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na 3. Srednjeevropskom Kongresu Intenzivne medicine, Brijuni, RH, 2006. Godine
 3. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na 1. Kongresu anesteziologa i reanimatologa BiH, Srajevo, 2005. godine.
 4. Učešće na 2. Kongresu anesteziologa i reanimatologa BiH, Tuzla, 2010.god
 5. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na Međunarodnom Kongresu kardiologa i angiologa BiH, Sarajevo, 2010. God
 6. Učešće na Međunarodnom kongresu Hemodinamskog monitoringa, Zagreb, RH, 2009., 2011., 2013. God
 7. Učešće na Evropskom Kongresu anesteziologa, Beč, Austrija, 1999. God
 8. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na 5. Stručnom Simpozijumu kardiologa i angiologa BiH, Mostar, 1999. God
 9. Učešće na “BH-ICU Critical Care Symposiumu” BiH-American Academy of Sciences, Tuzla, 2010. God
 10. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na 18. Međunarodnom simpozijumu intenzivne medicine, na Crvenom otoku, Rovinj, R Hrvatska, 2012.god.
 11. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na međunarodnom simpozijumu Udruženja kardiohirurga i kardioanesteziologa BiH, Mostar 2014.god.
Projekti
Ostalo