Doc.dr Albina Abidović


 • Doc.dr Albina Abidović
 • Rođena 11.02.1987. godine, Brčko, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina
 • Završen fakultet: Pravni fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Magistratura: Pravni fakultet, Evropski univerzitet Brčko distrikt

Tema: “Položaj i uloga ustanova i javnih preduzeća u sistemu javne uprave Bosne i Hercegovine

 • Doktorat: Pravni fakultet, Evropski univerzitet Brčko distrikt

Tema: “Odnos upravnih i radnih sporova u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine

Biografija

Doc. dr. Albina Abidović rođena je 11.02.1987. godine u Brčkom, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina. Poslije završene gimnazije, upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, gdje je stekla diplomu o stručnom zvanju diplomiranog pravnika 2011. godine. Magistarsku tezu pod nazivom Položaj i uloga ustanova i javnih preduzeća u sisemu javne uprave Bosne i Hercegovine odbranila je dana 2014. godine na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko distrikt, a doktorsku disertaciju pod nazivom Odnos upravnih i randih sporova u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine odbranila je 2017. godine na istom fakultetu. Odlukom Senata Evropskog univerziteta 2013. godine izabrana je u naučnonastavno zvanje asistenta za naučnu oblast društvenih nauka, naučno polje Pravo, uža naučna oblast Javno pravo, a 2017. godine izabrana je u naučnonastavno zvanje docenta za naučno polje Pravo, uže naučne Javnopravne i Privrednopravne oblasti. Odlično govori dva strana jezika – njemački i engleski jezik. Učesnik je brojnih naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog karaktera, kao i drugih konferencija.

Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 1. Krivično delo pranja novca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa Pravo i izazovi XXI vijeka, Brčko, 2013, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-765-0-9; COBISS.BH-ID 3566360;
 2. Ugrožavanje nacionalne računarske infrastrukture računarskom sabotažom, s osvrtom na Republiku Srbiju, (koautor), Zbornik radova Nove sigurnosne ugroze i kritička nacionalna infrastruktura, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 2013, str. 171-182; UDK 681.3;
 3. Zloupotreba položaja ili ovlašćenja kao vid korupcije u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova Pravo i izazovi XXI vijeka, I tom, Evropski univerzitet, Brčko, 2014, str. 1-17; UDK343.352:343.214(497.6);
 4. Evazija poreza, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISSN 2303-8020, UDK;0/9 br.1/2015. god. I, vol. I;
 5. Uloga međunarodnih institucija u prevenciji i saniranju posledica katastrofa, (koautor), Zbornik radova s III Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe – prevencija i saniranje posljedica, Brčko, 2015, I tom, (str. 5-18.); ISBN 978-99955-99-00-3; COBISS.BH-ID 4922648; UDK 504.4:341.1/8(082);
 6. Međunarodnopravni okvir za upravljanje migracijama, (koautor), Zbornik radova s IV Međunarodnog naučnog skupa Migracije u XXI vijeku – uzroci i posljedice, Brčko, 2016, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-99-09-6; COBISS.BH-ID 5758232; UDK 314.15:341.4
 7. Krivično djelo terorizma u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Naučna konferencija “Dani kriminalističkih nauka” – Terorizam – šta znamo i kako dalje?, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Institut za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije – Criminal East, 2016. godine.
 8. Radni odnos kao institut radnog prava u Bosni i Hercegovini, (koautor), Zbornik radova sa V Međunarodnog naučnog skupa Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku, Brčko, 2017, I tom, (str.); ISBN 978-99955-99-27-0; COBISS.RS-ID 6429464; UDK 349.2:331.105(497.6)
Naučni skupovi, konferencije
Projekti
Ostalo
 • Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt, odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko distrikt broj 461-1/2013 od 27.04.2013. godine i izmjeni odluke broj 284-6/2016 od 10.12.2016. godine;
 • Sekretar Vijeća za postdiplomske i doktorske studije Evropskog univerziteta Brčko distrikta, odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko distrikta broj 287-OD-02/2012 od 15.06.2012. godine;
 • Član Redakcionog odbora časopisa Evropska revija; odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko distrikt broj 131-6/2015 od 20.06.2015. godine;
 • Kontakt osoba Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla u postupku akreditacije, radi koordinacije sa učesnicima u postupku – Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, i Komisijom stručnjaka za eksternu evaluaciju
 • Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla; odlukom Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla broj: 43-3/2015 od 11.1.2015. godine
 • Član Uređivačkog odbora časopisa Naučna revija; odlukom Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla broj 9-6/2016 od 20.04.2016. godine;
 • Član Disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti studenata; odlukom Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla broj 12-3/2016 od 20.04.2016. godine;
 • Član Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Evropskog univerziteta Brčko distrikt.