Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 30.10.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Rekonstrukcija endodonski tretiranog zuba, kočić nadogradnja, vrste i postupak izrade“ kandidata Ademira Rahimića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.