Riječ dekana Pedagoškog fakulteta


Poštovane koleginice i kolege, dobrodošli na Pedagoški fakultet Evropskog univerziteta „Kallos“ u Tuzli! Čestitam Vam na Vašem izboru da budete studenti upravo našeg Fakulteta. Na Pedagoškom fakultetu odgojno-obrazovni rad se odvija u skladu sa najsavremenijim svjetskim obrazovnim standardima.

U ugodnoj atmosferi i različitim studijskim programima svako može odabrati područje koje će zadovoljiti njegove želje i sklonosti: geografija, matematika i fizika, razredna nastava opšti smjer, razredna nastava sa engleskim jezikom, razredna nastava sa defektologijom, vaspitač predškolskih ustanova i informatika i tehnika su mogućnosti koje nudimo našim studentima. Pedagoški fakultet u Tuzli koji je u sastavu Evropskog univerziteta „Kallos“ je savremena institucija zasnovana na modernim programima, koji su sačinjeni na osnovu zahtjeva koje je postavila Bolonjska deklaracija, nadam se da će oni koji ovdje steknu zvanje  sa sobom ponijeti i  znanje. Naša težnja je da, uz visoke standarde i kriterijume studiranja po bolonjskom sistemu, obezbijedimo efikasno usvajanje znanja i održimo visok nivo kvaliteta nastavnog i naučnog procesa. Pedagoški fakultet je spreman da studentima ponudi nove i savremene koncepte struke i nauke, da uvažava i poštuje ideje studenata, asistenata i profesora, gdje će svi učesnici u visokoobrazovnom procesu dati svoj doprinos u teoriji i primjeni najsavremenijih znanja iz oblasti društvenih nauka. Akademske studije su organizirane kroz dodiplomski studij, postdiplomski studij i doktorski studij. Nadam se da ćete na web stranici moći naći sve potrebne informacije u vezi sa programima i mogućnostima koje pruža Pedagoški fakultet. Ukoliko razmišljate da nam se pridružite, ohrabrujem Vas da nas posjetite, porazgovarate sa profesorima, a oni će Vam rado odgovoriti na Vaše dileme, pitanja i slično. Poštovane koleginice i kolege studenti dobro došli na Pedagoški fakultet Evropskog univerziteta „Kallos“ u Tuzli.

DEKAN PEDAGOŠKOG FAKULTETA
Prof. dr. Esed Karić

Riječ dekana Ekonomskog fakulteta


Poštovane kolege i studenti, zvanje bachelor ekonomije koje možete steći završetkom studija na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i zvanje koje ćete ponijeti, otvara Vam brojne mogućnosti zapošljavanja i obezbjeđuje uklapanja u savremene svjetske trendove.

Studije su organizovane kao osnovne akademske studije, postdiplomske i doktorske studije. 

Tokom ovih studija postajete aktivni učesnici nastavnog procesa, ali i participanti naučno-istraživačkih projekata nastavnika i saradnika Fakulteta. Cilj Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla je da uz visoke kriterijume i standarde po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi što efikasniju edukaciju i održiv visok nivo kvaliteta nastavnog procesa.

Koncepcija i način realizacije studijskih programa usmjereni su na što efektivnije usvajanje teorijskih, kao i praktičkih znanja i vještina. Cilj nam je da u mladim ljudima prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost.

Nadamo se da ćete nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi. Na taj način stičete mogućnost da se uključite u složene upravljačke procese profitnih i neprofitnih organizacija, bolju profesionalnu afirmaciju i veći doprinos razvoju svoje zemlje.

Ističemo sa zadovoljstvom da Ekonomski fakultet raspolaže sa sedam studijskih programa i to:

  1. Opći smjer,
  2. Marketing i trgovina,
  3. Menadžment javne uprave,
  4. Turizam i ekologija,
  5. Menadžment i preduzetništvo,
  6. Računovodstvo i revizija i
  7. Menadžment turizma i sporta.

Ekonomski fakultet je smješten u novoj modernoj zgradi, raspolaže savremenim učioničkim prostorom i modernom informacionom opremom i bogatim bibliotečkim fondom.

DEKAN EKONOMSKOG FAKULTETA
Prof. dr. Izet Banda