Riječ dekana Medicinskog fakulteta


Medicinski fakultet Evropskog univerziteta “Kallos” u Tuzli je osnovan 2017. godine.  Početak rada Medicinskog fakulteta datira od 2017/18. akademske godine. Osnovni zadatak studija medicine je da studente osposobi kako bi nakon završetka studija kao završeni doktori medicine, mogli sudjelovati u sistemu zdravstvene zaštite u javnim i privatnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju. Fakultet organizuje i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka.  Cilj doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“.

Saradnja – Fakultet kontinuiranim poticanjem i planskim ostvarivanjem domaće i internacionalne interinstitucionalne saradnje želi realizirati internu i internacionalnu mobilnost studenata i akademskog osoblja.

Savremena edukacija – Fakultet prihvata, razvija, primjenjuje i unaprjeđuje savremene oblike edukacije, temeljene na ishodima učenja, u čijem središtu su studenti, kako bi ih na taj način osposobio za pružanje visoko kvalitetne zdravstvene njege, u čijem središtu je pacijent.

Cjeloživotno učenjeAkceptirajući činjenicu da su lična znanja i iskustva ograničena, Fakultet će u sklopu cjeloživotnog učenja poticati i organizovano prenositi nova znanja i vještine, neophodne za unapređenje medicinske prakse i ukupnog biomedicinskog naučnog znanja. U naučno-istraživačkom smislu Medicinski fakultet stvara dinamično istraživačko okruženje  karakterisano interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim projektima i kolaborativnim centrima izvrsnosti i transfera znanja.

Naučno-istraživački radNaučno-istraživačke oblasti u kojima nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta posvečuju posebnu pažnju:

  • Temeljne medicinske nauke (anatomija, fiziologija, histologija, farmakologija, patofiziologija, patologija, mikrobiologija, molekularna medicina)

  • Kliničke medicinske nauke (kardiologija, endokrinologija, nefrologija, gastroenterologija, neurologija, psihijatrija, ginekološka onkologija, oftalmologija, otorinolaringologija, pedijatrija, infektologija, dermatologija, fizijatrija, hirurgija, radiologija)

  • Javno zdravstvo (medicina rada, porodična medicina, socijalna medicina, epidemiologija, higijena i zdravstvena ekologija)

Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom studiju

  • Naučno-istraživačkih projekata podržanih od različitih organizacija i fondova kao što su: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog Kantona, Federalno ministrastvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo civilnih poslova BiH, WUS, naučnih fondova Evropske unije i SAD-a.

Rezultati naučno-istraživačkog rada na Medicinskom fakultetu ogledaju se u desetinama naučnih radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u CC, SCI bazama, i više stotina naučnih radova publiciranih u referentnim domaćim i inostranim časopisima koji su indeksirani u različitim međunarodnim bazama indeksacije. Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta učestvuju na međunarodnim kongresima, simpozijima i konferencijama na kojima prezentiraju rezultate svojih istraživanja. Na Medicinskom fakultetu je do danas odbranjeno 5 doktorskih disertacija.

Vizija – Medicinski fakultet Evropskog univerziteta “Kallos” u Tuzli je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi. Mi promovišemo i zastupamo vrijednosi integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju. Fakultet upisuje studente i nudi im programe koji integriraju temeljne nauke, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela. Primjenom najboljih metoda obrazovanja razvijamo kompetentne profesionalce sa empatičnim stavom, koji razumiju teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne činioce zdravlja i bolesti. Njegujući kulturu različitosti i uključenosti, težimo ostvarenju misije kroz uvažavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te samoaktualizacije svakog pojedinca kreiranjem poticajne sredine. Fakultet prepoznaje, razvija i gradi karijeru budućih lidera u medicini i biomedicinskoj nauci. Društvena odgovornost Fakulteta u uslovima brzog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuiranom razvijanju široke i fleksibilne baze znanja i vještina. Entuzijazam za cjeloživotno učenje i umjetnost medicine, te multidisciplinarni i kolaborativni pristup biomedicinskim izazovima su principi našeg djelovanja.                   

Misija – Medicinski fakultet Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi. Mi promovišemo i zastupamo vrijednosi integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju. Fakultet upisuje izvrsne studente i nudi im programe koji integriraju temeljne nauke, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela. Primjenom najboljih metoda obrazovanja razvijamo kompetentne profesionalce sa empatičnim stavom, koji razumiju teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne činioce zdravlja i bolesti. Njegujući kulturu različitosti i uključenosti, težimo ostvarenju misije kroz uvažavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te samoaktualizacije svakog pojedinca kreiranjem poticajne sredine. Fakultet prepoznaje, razvija i gradi karijeru budućih lidera u medicini i biomedicinskoj nauci. Društvena odgovornost Fakulteta u uslovima brzog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuiranom razvijanju široke i fleksibilne baze znanja i vještina. Entuzijazam za cjeloživotno učenje i umjetnost medicine, te multidisciplinarni i kolaborativni pristup biomedicinskim izazovima su principi našeg djelovanja.

DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA
Prof. dr. Mithat Tabaković