Available courses

Sadržaj predmeta:  

 

 1. Atom
 2. Atomska jezgra
 3. Nuklearno zračenje
 4. Prirodna i vještačka radioaktivnost
 5. Tipovi nuklearnih reakcija
 6. Metode detekcije jonizirajućeg zračenja
 7. GM brojač
 8. Doze zračenja
 9. Radionuklidi u živoj sredini
 10. Nuklearni akcidenti

Literatura:    

 

1. Vučić, Ivanović: Opšti kurs fizike III, Beograd. 1991.


Predmet ima za cilj postizanje naučne sposobnosti i akademskih vještina vezanih uz fiziku u forenzici.

Sadržaj;
 1. Uvod
 2. Fizički procesi forenzici
 3. Laboratorijski instrumenti
 4. Zvuk
 5. Mikroskopi
 6. Termalna fizika
 7. Fizika okoliša
 8. Povezanost fizike i hemije u forenzici
 9. Balistika
 10. Vatreno oružje
 Literatura

1. Houck, Max M.; Siegel, Jay A.: «Fundamentals of Forensic Science, Second Edition», Academic Press, 2010.

2. Fisher, Barry A. J.: «Introduction To Criminalistics: The Foundation of Forensic Science», Academic Press, 2009.