Holter monitoring u kompetetivnih sportista


Udruženje Kardiologa i angiologa u Bosni i Hercegovini u oktobru mjesecu 2021. godine organizovalo je Školu Holter monitoringa u Kući srca u Sarajevu. Polaznici i predavači u školi su sa prostora cijele Bosne i Hercegovine.

U subotu 23.10. 2021. godine u 10 i 30 sati veoma zapaženo predavanje je imao dekan fakulteta zdravstvenih nauka sa Evropskog univerziteta „Kallos“ iz Tuzle prof. dr Fahir Baraković pod nazivom: „Holter monitoring u kompetetivnih sportista“. Tema je obradila primjenu Holter monitoringa sportista koji se bave takmičarskim sportom a imaju bolesno srce u smislu urođenih i stečenih srčanih mana, visokog krvnog pritiska, ishemijske bolesti srca, poremećaje ritma i poremećaje provođenja koji se registruju na Holter monitoringu. U temi je naveden dijagnostiki protokol, karakteristične procijenjene i utvrđene parametre, kojom vrstom sporta se takva osoba može baviti kao i kontrolne preglede radi ponovne procjene za nastavak bavljenja sportom. Obrađena je podjela sportova na dinamične i statične kao i stepeni težine tih sportova u nizak, srednji, visok statitični i nizak, srednji i visok dinamični sport. Podjelu je pratila i nabrajanje konkretno sportskih aktivnosti i vrsta takmičarskih sportova. Dinamični sport ostavlja manje posledice i rjeđe dovodi do iznenadne srčane smrti.

Predavanje je bilo izuzetno posjećeno i prihvaćeno nakon kojeg je razvijena plodonosna diskusija jer je ova tema malo zastupljena u standarnim udžbenicima i literaturi.

Zaključak predavanje je da treba pravilno i preventivno djelovati radi sprečavanja dodatnih oštećenja srca kao i zastupati pravilan tretman u bavljenju takmičarskim sportom i liječenju sportista.