Doc. dr. Edin Kaletović


Rezultati stomatoloski materijali 19.6 2021.

1. 061 17 st       10 bodova      5 ne zadovoljava
2. 016 16 st       20 bodova      5 ne zadovoljava
3. 040 15 st       40 bodova      5 ne zadovoljava
4. 023 18 st       54 boda          6 zadovoljava