Ekonomski fakultet

Studijski program – Turizam i ekologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

 

 

 

 

 

Matematika Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Makroekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Statističke metode* Vježbe

 

 

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Računovodstvo  Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Marketing  Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

Kabinet br. I

Marketing Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje  Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Finansijsko izvještavanje Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. III

 

Projektni menadžment* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. III

Projektni menadžment* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa* Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Bankarstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Poslovne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Poslovno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam Predavanja

Prof.dr. Tešo Ristić

Kabinet br. V

Kulturni turizam Vježbe

 

 

 

 

 

Industrijska ekologija Predavanja

Prof.dr. Tešo Ristić

Kabinet br. V

Industrijska ekologija Vježbe

 

 

 

 

 

Turistička politika i razvoj Predavanja

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Turistička politika i razvoj Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Istraživanje tržišta* Vježbe

 

 

 

 

 

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

Marketing logistike* Vježbe

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Pravo osiguranja Vježbe

Asim Bojić vss

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Ekonomika turizma Vježbe

 

 

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine Predavanja

 

 

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine Vježbe

 

 

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom Predavanja

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije  Predavanja

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. V

Menadžment turističke destinacije Vježbe

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Turistička geografija Predavanja

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. V

Turistička geografija Vježbe

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment* Predavanja

 

 

 

 

 

Ekološki menadžment*  Vježbe

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu* Predavanja

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu* Vježbe

 

 

 

 

 

Globalni turizam* Predavanja

Prof.dr. Jusuf Omerović

 

 

 

 

Globalni turizam* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti