Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa defektologijom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr. Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I(Vježbe)

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Osnovi defektologije

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Osnovi defektologije (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet br. IX

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta psihologija(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Didaktika(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

 

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. X

Književnost

(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Porodična pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike (Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Kabinet br. III

Filmska i TV kultura* (Vježbe)

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Priroda i društvo(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Književnost za djecu(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture(Vježbe)

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Doc.dr Edisa Šljivić

Kabinet br. VI

Logopedski tretman u radu sa učenicima (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

Kabinet br. III

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju(Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Alaksić

 

 

 

 

 

Kabinet br. X

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti (Vježbe)

Doc.dr Dragana Alaksić

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić - Kašanski

 

 

 

 

Scenska umjetnost*(Vježbe)

Prof.dr Dragica Panić - Kašanski

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Inkluzija u obrzovanju*

Doc.dr Edisa Šljivić

Inkluzija u obrzovanju* (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Metodika nastave prirode i društva(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike(Vježbe)

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture(Vježbe)

Doc.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave fizičke kulture

(Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. I

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Kineziologija

(Vježbe)

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Komunikacija i grupni rad u nastavi* (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća* (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Kreativne radionice*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

Kreativne radionice* (Vježbe)

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti