Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Menadžment u sportu

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Antropomotorika (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Istorija sporta (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija* (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sport i zdravlje* (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Fitness(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr. Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

Kineziologija (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Komunikacijske vještine (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

.

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

 

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

Sport i društveni sistem*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. V

Sportski trening* (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Strategijski menadžment(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Pravo i sport(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Sudnica

Poslovne finansije(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Psihologija sporta (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Mendžment ljudskih resursa (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Mali amfiteatar

Marketing (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Sportski turizam i wellness* (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Istraživanje tržišta* (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Liderstvo u sportu*(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Mendžment sportskih organizacija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

PR u sportu (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

Preduzetništvo u sportu (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

Kinezimetrija (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Sredstva oporavka u sportu (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti