Ekonomski fakultet

Studijski program – Menadžment i preduzetništvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

 

 

 

Matematika I

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Matematika

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr. Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

Kabinet br. I

Makroekonomija

(Vježbe)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike 

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

Kabinet br. VI

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

Preduzetništvo*

(Predavanja)

Prof. dr Damir Šarić

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

(Vježbe)

Prof. dr Damir Šarić

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Menadžment*

(Vježbe)

Milena Brajić, viši asistent

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Računovodstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

Kabinet br. III

Računovodstvo

(Vježbe)

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

Međunarodna ekonomija (Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija (Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik II (Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II (Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Srijeda/

Petak

17.00-18.30/

17.00-18.00

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća

(Vježbe)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Subota

16.30-19.00

Kabinet br. I

Marketing

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučićević

Subota

09.00-10.00

Kabinet br. I

Marketing

(Vježbe)

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Ponedjeljak

16.30-19.00

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

Srijeda (svake druge) /

Četvrtak (svaki drugi)

10.00-12.00/

16.00-17.30

Kabinet br. III

Finansijsko izvještavanje

(Vježbe)

Marijana Džombić, viši asistent

Četvrtak

17.30-19.00

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Šemsudin Dervić

Utorak/Srijeda

09.00-11.00

Kabinet br. I

Projektni menadžment*

(Vježbe)

Doc.dr Boro Ninić

Utorak

16.30-18.30

Kabinet br. VI

Organizacija preduzeća* (Predavanja)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

Organizacija preduzeća* (Vježbe)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* (Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

Utorak

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa* (Vježbe)

Mr. Milena Brajić,viši asistent

Srijeda/Četvrtak

16.00-18.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Bankarstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

Kabinet br. III

Bankarstvo

(Vježbe)

Mr. Milena Bajić Katić

 

 

 

Poslovne finansije (Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

Kabinet br. I

Poslovne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

Poslovno pravo (Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

Sudnica

Poslovno pravo

(Vježbe)

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje (Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

Petak

09.00-11.15

Kabinet br. III

Međunarodno poslovno finansiranje (Vježbe)

Doc.dr Boro Ninić

Subota

12.00-15.00

Kabinet br. VI

Menadžment u trgovini

(Predavanja)

Doc.dr Šemsudin Dervić

Utorak/Srijeda

12.00-14.45

Kabinet br. III

Menadžment u trgovini

(Vježbe)

Doc. dr Sreto Aleksić

Utorak

16.30-19.00

Kabinet br. IV

Finansijska tržišta 

(Predavanja)

Prof.dr Lidija Vučičević

Četvrtak

09.00-11.00

Kabinet br. III

Finansijska tržišta

(Vježbe)

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Srijeda

16.30-18.30

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

(Predavanja)

Prof.dr Lidija Vučičević

Četvrtak

11.00-13.00

Kabinet br. III

Istraživanje tržišta*

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

Subota

17.30-19.00

Kabinet br. I

Marketing logistike* (Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Marketing logistike* (Vježbe)

 

 

 

 

Pravo osiguranja* (Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja*

(Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Javne finansije

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

Kabinet br. I

Javne finansije

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

Strategijski menadžment (Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

Kabinet br. I

Strategijski menadžment

(Vježbe)

Doc. dr Boro Ninić

 

 

 

Korporativno upravljanje (Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Kabinet br. III

Korporativno upravljanje

(Vježbe)

Milena Brajić, viši asistent

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

Srijeda (svake druge) /

Četvrtak (svaki drugi)

13.00-15.00/

17.30-19.00

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo

(Vježbe)

Mr. Milena Brajić,viši asistent

Ponedjeljak

16.00-19.00

Kabinet br. V

Monetarna ekonomija

(Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

Petak/

Četvrtak

14.00-15.00/

16.00-17.30

Kabinet br. I

Monetarna ekonomija

(Vježbe)

Doc.dr Mirsad Nalić

Subota

15.00-17.30

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

(Predavanja)

Doc. dr Boro Ninić

Subota

08.00-10.00

Kabinet br. III

Poreski sistem*

(Vježbe)

Adnan Kamerić,ass

Srijeda

16.00-19.00

Kabinet br. V

Elektronsko poslovanje*

(Predavanja)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

Kabinet informatike

Elektronsko poslovanje*

(Vježbe)

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Ekonomika turizma*

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

Kabinet br. I

Ekonomika turizma*  

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti