Ekonomski fakultet

Studijski program – Marketing i trgovina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

 

 

 

 

 

Matematika Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Makroekonomija Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Predavanje je održano u zimskom semestru

Menadžment* Vježbe

 

Predavanje je održano u zimskom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Marketing  Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

Kabinet br. I

Marketing Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

Finansijsko izvještavanje  Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. III

Projektni menadžment* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* Predavanja

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

Predavanje je održano u zimskom semestru

Organizacija preduzeća* Vježbe

 

Predavanje je održano u zimskom semestru

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa* Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Bankarstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Poslovne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Poslovno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Spoljnotrgovinsko poslovanje Predavanja

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje  Vježbe

 

 

 

 

 

Marketing prodaje Predavanja

 

 

 

 

 

Marketing prodaje Vježbe

 

 

 

 

 

Korporativne finansije Predavanja

 

 

 

 

 

Korporativne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Istraživanje tržišta* Vježbe

 

 

 

 

 

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

Marketing logistike* Vježbe

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment Predavanja

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment Vježbe

 

 

 

 

 

Promocija Predavanja

 

 

 

 

 

Promocija Vježbe

 

 

 

 

 

Javne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Javne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta (Predavanja+Vježbe)

 

 

 

 

 

Monetarna ekonomija (Predavanja+Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ponašanje potrošača Predavanja

 

 

 

 

 

Ponašanje potrošača Vježbe

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu Predavanja

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semsetru

Marketing u turizmu Vježbe

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti