Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

23.04.2021.god.

Petak

12:30 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

28.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

29.04.2021.god

Četvrtak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

28.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučićević

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

28.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

23.04.2021.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. VII

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

28.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Kavinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

08.05.2021.god.

Subota

12:00 h

Kabinet muzike

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Harun Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Mali amfiteatar

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

15.04.2021.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

05.05.2021.god.

Subota

08:30 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Gnatologija

Prof.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Igor Hudić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof.dr Adi Rifatbegović

06.05.2021.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet br. V

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

15.04.2021.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

28.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

 

 

Stomatološki materijali

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

Prof.dr Omer Pinjić

28.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Prevencija i kontrola infekcije*

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

15.04.2021.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IX

Restauracijska stomatologija 

Doc.dr Mirjana Duspara

20.04.2021.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet br. V

Paradontologija

Doc.dr Miljan Bajić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. V

Dječija i preventivna stomatologija

Prof.dr Omer Pinjić

28.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

 

 

 

 

Ortodoncija

Prof.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Mobilna protetika

Prof.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Okluzije*

Prof.dr Omer Pinjić

28.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Prometni traumatizam*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

Kabinet br. V

Fiksna protetika 

Prof.dr Omer Pinjić

 

 

 

Kabinet br. V

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – oralna hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – restauracijska hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – protetika

 

 

 

 

 

Klinički staž – endodoncija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ortodoncija

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti