Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sporstki trener

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Antropomotorika

Akademik prof. dr. Branimir Mikić

 

 

 

 

Biomehanika

Akademik prof. dr. Branimir Mikić

.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

 

 

 

 

 

Sport i zdravlje*

 

.

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Fitness

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Sportski trening

 

 

 

 

 

Kineziologija

Akademik prof. dr. Branimir Mikić

 

 

 

 

Komunikacijske vještine

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

 

 

 

 

 

Sport i društveni sistem*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Sportski trening u izabranom sportu

Doc.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet br. XII

Strukturalne, funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

Doc.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet br. XII

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

 

 

 

 

 

Psihologija sporta

 

 

 

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo u sportu*

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

 

.

 

 

 

Pravo i sport*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet muzike

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Sredstva oporavka u sportu

Doc.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet br. XII

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Kondicijska priprema u sportu

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodika fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

PR u sportu*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti