Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

23.04.2021.god.

Petak

12:30 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

28.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

05.05.2021.god.

Subota

08:30 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučićević

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

23.04.2021.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. VII

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

28.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Njega internističkih bolesnika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

22.04.2021.god.

Četvrtak

14:30 h

Kabinet fizioterapije

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

11.05.2021.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

08.05.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. V

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

 

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

26.04.2021.god.

Ponedeljak

10:45 h

Kabinet muzike

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

08.05.2021.god.

Subota

12:00 h

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Harun Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Njega starijih osoba

Prof.dr Branimir Marjanović

26.04.2021.god.

Ponedeljak

10:45 h

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

28.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Kavinet br. V

VIII SEMESTAR

Intezivna njega

Prof.dr Mithat Tabković

 

 

 

 

Psihijatrija i pridružena njega

Doc.dr Rusmir Softić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

------WebKitFormBoundaryfIBmCyK9AIopiBYr Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 1