Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.30

11.30

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

14.10.2023.

24.10.2023.

Subota

Utorak

08.30

09.30

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2023.

19.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

13.10.2023.

28.10.2023.

Petak

Subota

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

03.10.2023.

Utorak

15.00

Kabinet br. IV

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

02.10.2023.

Ponedjeljak

15.30

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

11.10.2023.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VII

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.30

Kabinet br. IV

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2023.

19.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet mikroskopije

Urgentna

medicina

Doc.dr Suad Keranović

05.10.2023.

Četvrtak

15.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

12.10.2023.

Četvrtak

14.00

Mali amfiteatar

Patologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

02.10.2023.

17.10.2023.

Ponedjeljak

Utorak

16.00

17.00

Kabinet br. VI

Njega internističkih bolesnika

Prof.dr Mithat Tabaković

12.10.2023.

Četvrtak

14.00

Mali amfiteatar

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. dr Enida Novačinović

18.10.2023.

31.10.2023.

Srijeda

Srijeda

15.30

15.30

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

Utorak

17.30

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2023.

Utorak

15.00

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

21.10.2023.

Subota

09.30

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Lječilište Aqua Bristol

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

07.10.2023.

21.10.2023.

Subota

Subota

15.30

15.30

Kabinet br. VI

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega 

Doc.dr Samir Husić

30.10.2023.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. VII

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

09.10.2023.

23.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

14.10.2023.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

31.10.2023.

Utorak

11.30

Kabinet br. IV

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet br. IV

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

11.10.2023.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VI

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

09.00

11.00

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Doc. dr Suad Keranović

05.10.2023.

Četvrtak

17.30

Mali amfiteatar

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

11.10.2023.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti