Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici 

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Matematika 

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Engleski jezik I 

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija 

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava 

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije* 

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Higijena* 

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika* 

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Didaktika 

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost 

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

Kabinet br. III

Pedagoška informatika* 

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo 

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Književnost za djecu 

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Metodika nastave likovne kulture 

Mr Nemanja Smičiklas

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

Kabinet br. III

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti 

Doc.dr Dragana Aleksić

 

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost* 

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Školsko pravo i administracija* 

Doc.dr Biljana Dimitrić

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva 

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike 

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture 

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

Kabinet br. I

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi* 

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti