Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa engleskim jezikom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof.dr Hakid Žigić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, lektor

 

 

 

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

 

 

 

Veliki amfiteatar

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. III

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku

 

 

 

Veliki amfiteatar

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Igre u nastavi engleskog jezika

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture

Dr. Anđelka Kovač

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. I

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Istorija engleskog jezika

 

 

 

Veliki amfiteatar

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

 

 

 

Veliki amfiteatar

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti