Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa defektologijom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr. Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

.

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi defektologije

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

Kabinet br. III

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. III

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

Kabinet

muzike

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Inkluzija u obrzovanju*

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. I

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Kreativne radionice*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

.

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti