Tehnički fakultet

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

15.04.2021.god.

Četvrtak

15:00 – 16:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Zoologija

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučićević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.05.2021.god.

Četvrtak

10:00 – 11:00 h

Kabinet br. VI

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

30.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Botanika

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

 

 

 

 

Pedologija

Prof.dr Teršo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

30.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Lovstvo *

Prof.dr Jasmina Miijajlović

 

Agrošumarstvo*

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Prof.dr Jasmina Mijajlović

30.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

30.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

23.04.2021.god.

Petak

16:00 h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Agrohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja*

Prof.dr Jasmina Mijajlović

30.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Uređenje zemljišne teritorije*

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Ribarstvo*

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

30.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Stočarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

30.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Povrtlarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc.dr Lidija Vučićević

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

Agrarna politika*

Prof.dr Jasmina Mijajlović

30.04.2021.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti