Pedagoški fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Razredna nastava – opći smjer

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Pedagogija

Prof.dr. Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Razvoj i evaluacija kurikuluma

 

 

 

Kabinet muzike

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u nastavi

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

II SEMESTAR

Didaktika*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Predškolska pedagogija*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

Studijski program : Matematika i fizika

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Matematička analiza

Prof.dr. Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

Opšta fizika

Doc.dr. Alija Muhibić

 

 

 

Kabinet br. V

Geometrija

Prof.dr. Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

II SEMESTAR

Linearna algebra*

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Računarska tehnika*

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Analitička geometrija*

Prof.dr. Sead Rešić

 

 

 

 

Kabinet br. I

Statistička fizika*

Prof.dr. Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

Studijski program : Informatika i tehnika

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Pedagoška informatika

Prof.dr. Esed Karić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

II SEMESTAR

Telekomunikacije*

Akademik prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Aplikativni softver*

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Neuralne mreže*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

 

Studijski program : Geografija

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Terenska nastava geografije

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Savremeni političko – geografski problemi 

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Školska geografija u obrazovnom sistemu* 

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova*

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti