Pedagoški fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Razredna nastava – opći smjer

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

Kabinet br. V

Pedagogija

Prof.dr. Esed Karić

.

Kabinet br. VI

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Prof.dr. Dragan Tančić

Kabinet muzike

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u nastavi

Prof.dr Esed Karić

Kabinet br. VI

II SEMESTAR

 

Didaktika*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Opšta psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

Kabinet muzike

Predškolska pedagogija*

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Matematika i fizika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

Kabinet br. V

Matematička analiza

Prof.dr. Branko Sarić

Kabinet br. I

Opšta fizika

Doc.dr. Alija Muhibić

Kabinet br. V

Geometrija

Prof.dr. Branko Sarić

.

Kabinet br. I

II SEMESTAR

Linearna algebra*

Prof.dr Radoslav Galić

 

Računarska tehnika*)

Doc.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Analitička geometrija*

Prof.dr. Branko Sarić

 

Kabinet br. I

Statistička fizika*

Prof.dr. Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Informatika i tehnika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

Kabinet br. V

Pedagoška informatika

Prof.dr. Esed Karić

 

Internet tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

Informacione tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

II SEMESTAR

 

Telekomunikacije*

 

Akademik prof.dr. Mile Petrović

 

Multimedijalni sistemi*

Prof.dr. Halid Žigić

 

Aplikativni softver*

Prof.dr. Halid Žigić

 

Neuralne mreže*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Geografija

I i II semestar

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

Terenska nastava geografije

Prof. dr Tešo Ristić

 

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Doc.dr Jusuf Omerović

 

Savremeni političko – geografski problemi 

Prof. dr Tešo Ristić

 

II SEMESTAR

Školska geografija u obrazovnom sistemu* 

Doc.dr Jusuf Omerović

 

Razvojnost geografskih pojmova*

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije*

Doc.dr Jusuf Omerović

 

GIS – geografski informacioni sistemi*

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti