Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Menadžment u sportu

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Antropomotorika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Istorija sporta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sport i zdravlje*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. VI

Komunikacijske vještine

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Sport i društveni sistem*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. V

Sportski trening*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Pravo i sport

 

 

 

Sudnica

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Mendžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Marketing

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Sportski turizam i wellness*

 

 

 

Sudnica

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Liderstvo u sportu*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Mendžment sportskih organizacija

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

PR u sportu

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

II SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Preduzetništvo u sportu

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Sredstva oporavka u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti