Tehnički fakultet

Studijski program – Menadžment u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta 

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. I

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu* 

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje 

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Marketing u saobraćaju 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Statističke metode 

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija* 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobracaja

Korporativno upravljanje 

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Projektni menadžment

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. III

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina* 

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Strategijski menadžment 

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment 

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta 

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver* 

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo* 

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti