Tehnički fakultet

Studijski program – Menadžment u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta 

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet za saobraćaj

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Kabinet br. I

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu* 

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

 

 

Osnovi ekonomije*

 

 

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

 

 

Inženjersko crtanje 

 

 

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Marketing u saobraćaju 

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Statističke metode 

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Prof.dr Mladen Dobrić

.

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija* 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

 

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobracaja

Korporativno upravljanje 

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Projektni menadžment

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. III

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina* 

 

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem 

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Strategijski menadžment 

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Menadžment 

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta 

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver* 

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo* 

Prof.dr Nenad Avramović

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti