Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

17.06.2022

08.07.2022.

Petak

Peatk

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

23.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

16.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Uvod u medicinu i prva pomoć

Prof.dr Munevera Bećarević

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

17.06.2022

08.07.2022.

Petak

Peatk

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

18.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

11.00

14.00

Kabinet muzike

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet muzike

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Bolesti ovisnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

08.06.2022.

06.07.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.06.2022.

04.07.2022.

Srijeda

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

17.06.2022

08.07.2022.

Petak

Peatk

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fiziologija

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

 

30.06.2022.

 

Četvrtak

 

17.00

Kabinet br. XI

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

15.06.2022.

04.07.2022.

Srijeda

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

15.06.2022.

04.07.2022.

Srijeda

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Fiziologija 

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

 

30.06.2022.

 

Četvrtak

 

17.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

20.06.2022.

05.07.2022

Ponedjeljak

Utorak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. X

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

23.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Doc. dr Biljana Dimitrić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

13.30

13.30

Sudnica

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof. dr. Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

20.06.2022.

06.07.2022.

Ponedjeljak

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

16.06.2022.

05.07.2022.

Četvrtak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.06.2022.praktični

13.06.2022.usmeni

04.07.2022.praktični

06.07.2022.usmeni

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

23.06.2022.

11.07.2022.

Četvrtak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. I

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. X

Medicinska psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Patologija 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

20.06.2022.

06.07.2022.

Ponedjeljak

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

16.06.2022.

05.07.2022.

Četvrtak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

09.06.2022.

07.07.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

11.00

11.00

 

Mali        amfiteatar

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

27.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom 

Doc.dr Suad Keranović

23.06.2022.

11.07.2022.

Četvrtak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

 

Socijalna                medicina

Prof.dr Munevera Bećarević

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika

Doc. dr Eldina Halilović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

09.00

09.00

Kabinet br. XI

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

15.06.2022

05.07.2022

Srijeda

Utorak

15.00

15.00

 

Kabinet br. V

Homeopatija*

Prof.dr Munevera Bećarević

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

 

Interna medicina

 

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

 

Kabinet br. X

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

24.06.2022

Petak

15.00

Kabinet muzike

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

13.06.2022.

11.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

14.06.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Interna medicina 

Prof.dr Mithat Tabaković

16.06.2022.

07.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. X

Onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

14.06.2022.

12.07.2022.

 

 

Utorak

Utorak

 

 

15.00

15.00

 

Kabinet br. VI

Neurologija

Prof.dr Nikola Ilanković

14.07.2022.

28.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

 

Psihijatrija

Prof.dr Nikola Ilanković

14.07.2022.

28.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

 

Molekularna biologija ćelije

Doc.dr Semir Mešanović

15.06.2022

05.07.2022

Srijeda

Utorak

16.00

16.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

Prof. dr Munevera Bećarević

17.06.2022.

08.07.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. X

Pacijenti s posebnim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

11.06.2022

Subota

10.30

Kabinet br. III

Gerijatrija

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

15.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

22.06.2022.praktični

29.06.2022.usmeni

20.07.2022.praktični

27.07.2022.usmeni

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

13.00

13.00

Kabinet br. V

Oftalmologija

Doc.dr Allen Popović Beganović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

16.30

16.30

 

Ortopedija

Doc. dr Alen Kamerić

 

Terapija bola

Doc.dr Samir Husić

18.06.2022.

16.07.2022.

Subota

Subota

09.00

09.00

 

X SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

22.06.2022.praktični

29.06.2022.usmeni

20.07.2022.praktični

27.07.2022.usmeni

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

13.00

13.00

Kabinet br. V

Ginekologija i akušerstvo

Doc. dr. Enida Nevačinović

16.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.30

15.30

Kabinet III

Pedijatrija

Doc. dr Esad Brigić

24.06.2022.

27.07.2022.

Petak

Srijeda

12.00

12.00

 

Otorinolaringologija

Prof.dr Željko Vranješ

27.06.2022.

Ponedjeljak

12.00

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

 

Sportska medicina*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

17.06.2022.

05.07.2022.

Petak

Utorak

10.00

10.00

 

Kabinet br IV

 

 

 

Vakcinacija*

 

 

Prof.dr Munevera Osmić

28.06.2022.

12.07.2022.

Utorak

Utorak

14.00

14.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

.

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina i anesteziologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Medicina rada

Prof.dr Munevera Bećarević

.

Kabinet br. X

Sudska medicina

 

Palijativna zdravstvena zaštita

Doc.dr Samir Husić

Kabinet br. V

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Klinički staž – urgentni prijem

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

Kabinet br. V

Klinički staž – pedijatrija

Prof.dr. Jelena Lazić

 

Klinički staž – ginekologija

Doc. dr. Enida Nevačinović

 

Kabinet III

Klinički staž- epidemiologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Medicinska kozmetologija* (Predavanja + Vježbe)

 

Prof. dr. Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet

stomatologije

Dijagnostičke metode i postupci u kliničkoj medicini Predavanja

Prof. dr Fahir Baraković

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti