Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

27.01.2022.

17.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Uvod u medicinu i prva pomoć

Prof.dr Munevera Bećarević

31.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.45

15.45

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

Kabinet muzike

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

26.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet muzike

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Bolesti ovisnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

 

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

31.01.2022.

praktični i usmeni

14.02.2022.

praktični i usmen

Ponedjeljak

 

Ponedjeljak

15.00

 

15.00

Kabinet muzike

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fiziologija

Prof.dr Rifet Terzić

27.01.2022.

18.02.2022.

Četvrtak

Petak

11.30

11.30

Kabinet br. XI

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

Kabinet muzike

Fiziologija 

Prof.dr Rifet Terzić

Kabinet br. XI

Epidemiologija

Prof.dr Munevera Osmić

Veliki amfiteatar

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

.

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof. dr. Mithat Tabaković

 

20.01.2022.

10.02.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

14.00

13.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

17.01.2022.

Ponedjeljak

16.00

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

01.02.2022.praktični

15.02.2022.praktični

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2022.praktični

 

25.01.2022. usmeni

 

17.02.2022.praktični

 

19.02.2022.usmeni

Ponedjeljak

 

Utorak

 

Četvtak

 

Subota

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

 

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

Kabinet br. I

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

 

20.01.2022.

10.02.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

10.00

10.00

Kabinet br. X

Medicinska psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

24.01.2022.

14.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.30

15.30

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Patologija 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

Kabinet muzike

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

Mali        amfiteatar

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom 

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

 

Socijalna                medicina

Prof.dr Munevera Bećarević

.

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika

Doc. dr Eldina Halilović

20.01.2022.

03.02.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

09.00

09.00

 

Kabinet br. XI

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

 

 

 

Kabinet br. V

Homeopatija*

Prof.dr Munevera Bećarević

31.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.45

15.45

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

20.01.2022.

10.02.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

11.30

11.30

Kabinet br. X

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet muzike

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

25.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

15.00

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

19.01.2022.

Srijeda

13.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Interna medicina 

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Neurologija

Prof.dr Nikola Ilanković

 

Psihijatrija

Prof.dr Nikola Ilanković

 

Molekularna biologija ćelije

Doc.dr Semir Mešanović

.

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

Doc.dr Halid Mahmutbegović

31.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.45

15.45

Kabinet br. X

Pacijenti s posebnim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

Kabinet br. III

Gerijatrija

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

18.01.2022.

01.02.2022.

Utorak

Utorak

13.00

13.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

26.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. V

Oftalmologija

Doc.dr Allen Popović Beganović

16.02.2022.

Srijeda

16.30

 

Ortopedija

Doc. dr Alen Kamerić

28.01.2022.

18.02.2022

Petak

Petak

16.00

16.00

 

Terapija bola

Doc.dr Samir Husić

 

21.01.2022.

11.02.2022.

 

Petak

Petak

 

14.00

14.00

 

X SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

Ginekologija i akušerstvo

Doc. dr. Enida Nevačinović

Kabinet III

Pedijatrija

Prof.dr. Jelena Lazić

 

Otorinolaringologija

Prof.dr Željko Vranješ

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

 

Sportska medicina*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.01.2022.

08.02.2022.

Četvrtak

Utorak

11.00

11.00

 

Kabinet br IV

 

 

 

Vakcinacija*

 

 

Prof.dr Munevera Osmić

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

.

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina i anesteziologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Medicina rada

Prof.dr Munevera Bećarević

.

Kabinet br. X

Sudska medicina

 

Palijativna zdravstvena zaštita

Doc.dr Samir Husić

Kabinet br. V

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Klinički staž – urgentni prijem

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

Kabinet br. V

Klinički staž – pedijatrija

Prof.dr. Jelena Lazić

 

Klinički staž – ginekologija

Doc. dr. Enida Nevačinović

 

Kabinet III

Klinički staž- epidemiologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Medicinska kozmetologija* (Predavanja + Vježbe)

 

Prof. dr. Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet

stomatologije

Dijagnostičke metode i postupci u kliničkoj medicini Predavanja

Prof. dr Fahir Baraković

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti