Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Uvod u medicinu i prva pomoć

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet muzike

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Bolesti ovisnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

05.06.2024.

01.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

05.06.2024.

01.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

08.00

08.00

Mali amfiteatar

Fiziologija

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

04.06.2024.

Utorak

16.00

Kabinet br. IX

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

Prof.dr Jugoslav Stahov

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VII

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

05.06.2024.

01.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

05.06.2024.

01.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za mikroskopiju

Fiziologija 

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

04.06.2024.

Utorak

16.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

20.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

09.00

09.00

Kabinet br. VI

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

13.06.2024.

Četvrtak

13.00

Mali amfiteatar

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

14.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Doc. dr Denis Husić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

Mali amfiteatar

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof. dr. Mithat Tabaković

13.06.2024.

Četvrtak

13.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

21.06.2024.

08.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

06.06.2024.

02.07.2024.

Četvrtak

Utorak

14.00

14.00

Kabinet mikroskopije

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet br. VII

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Eldina Halilović

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Kabinet br. IX

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

13.06.2024.

Četvrtak

13.00

Kabinet saobraćaja

Klinička propedeutika II

(praktični)

Dr Dženeta Azabagić Ganić

06.06.2024.

Četvrtak

16.00

Kabinet br. IX

Medicinska psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. VI

VI SEMESTAR

Patologija 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

21.06.2024.

08.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

06.06.2024.

02.07.2024.

Četvrtak

Utorak

14.00

14.00

Kabinet mikroskopije

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Mali amfiteatar

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. IX

Farmakologija s toksikologijom 

Doc.dr Eldina Halilović

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Kabinet br. IX

Socijalna                medicina

Prof.dr Munevera Bećarević

08.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.30

16.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika*

Doc. dr Jasna Rahimić

 

 

 

Kabinet br. VII

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet mikroskopije

Homeopatija*

Prof.dr Munevera Bećarević

08.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.30

16.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

13.06.2024.

Četvrtak

13.00

Kabinet saobraćaja

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet br. VI

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

20.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

20.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. V

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

03.06.2024.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. IX

VIII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

13.06.2024.

Četvrtak

13.00

Kabinet br. X

Onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. IV

Neurologija

Prof.dr Alija Sutović

 

 

 

Kabinet br. VI

Psihijatrija

Prof.dr Alija Sutović

 

 

 

Kabinet br. VI

Molekularna biologija ćelije

Doc.dr Semir Mešanović

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

Prof. dr Munevera Bećarević

08.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.30

16.00

Mali amfiteatar

Pacijenti s posebnim potrebama*

Doc.dr Azra Delalić

12.06.2024.

15.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet za fizioterapiju

Gerijatrija*

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

20.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

06.06.2024.-praktični

07.06.2024.-usmieni

04.07.2024.-praktični

05.06.2024.-usmeni

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

--

09.00

--

09.00

UKC Tuzla

Oftalmologija

Doc.dr Allen Popović Beganović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Sudnica

Ortopedija

Doc. dr Alen Kamerić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet br. IV

Terapija bola

Prof .dr Samir Husić

03.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

09.00

Kabinet br. VI

X SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

06.06.2024.-praktični

07.06.2024.-usmieni

04.07.2024.-praktični

05.06.2024.-usmeni

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

--

09.00

--

09.00

UKC Tuzla

Ginekologija i akušerstvo

Doc. dr Enida Nevačinović

Prof.dr Zlatan Fatušić

14.06.2024.

Petak

15.30

Kabinet br. VII

Pedijatrija

Prof.dr Fahrija Skokić

20.06.2024.

24.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VI

Otorinolaringologija

Prof.dr Željko Vranješ

05.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VII

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Sportska medicina*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

14.00

11.00

Kabinet br. V

Vakcinacija*

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Urgentna medicina i anesteziologija

Doc.dr Suad Keranović

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

16.00

Mali amfiteatar

Medicina rada

Prof.dr Munevera Bećarević

08.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.30

16.00

Mali amfiteatar

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

 

 

 

Kabinet br. IV

Palijativna zdravstvena zaštita

Prof .dr Samir Husić

03.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

09.00

Kabinet br. VI

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Klinički staž – interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Klinički staž – urgentni prijem

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Klinički staž – hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

Klinički staž – pedijatrija

Prof.dr Fahrija Skokić

 

 

 

Kabinet br. VI

Klinički staž – ginekologija

Doc. dr Enida Nevačinović

 

 

 

Kabinet br. VI

Klinički staž- epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Medicinska kozmetologija*

Prof. dr Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet br. VI

Dijagnostičke metode i postupci u kliničkoj medicini  

Prof. dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti