Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

14.10.2022.

Petak

12.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet muzike

Uvod u medicinu i prva pomoć

Prof.dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

14.10.2022.

Petak

12.00

Veliki amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

18.10.2022.

Utorak

18.00

Kabinet muzike

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

12.10.2022.

Srijeda

13.00

Kabinet muzike

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Bolesti ovisnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

10.10.2022.

Ponedjeljak

17.00

Kabinet muzike

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

14.10.2022.

Petak

12.00

Veliki amfiteatar

Fiziologija

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

10.10.2022.

Ponedjeljak

17.00

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

10.10.2022.

Ponedjeljak

17.00

Kabinet muzike

Fiziologija 

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

12.10.2022.

Srijeda

15.00

Veliki amfiteatar

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. X

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2022.

Petak

10.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Sudnica

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof. dr. Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

19.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

11.10.2022.

Utorak

17.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

06.10.2022.

Četvrtak

16.00

Kabinet br. I

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. X

Medicinska psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

06.10.2022.

Četvrtak

16.45

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Patologija 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

19.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

11.10.2022.

Utorak

17.00

Kabinet muzike

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

Mali        amfiteatar

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom 

Doc.dr Suad Keranović

06.10.2022.

Četvrtak

16.00

Veliki amfiteatar

Socijalna                medicina

Prof.dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika

Doc. dr Eldina Halilović

Kabinet br. XI

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

10.10.2022.

Ponedjeljak

15.30

 

Kabinet br. V

Homeopatija*

Prof.dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. X

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

Kabinet muzike

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet br. VI

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

12.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. X

Onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

11.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet br. VI

Neurologija

Prof.dr Nikola Ilanković

 

27.10.2022.

 

Četvrtak

11.00

 

Psihijatrija

Prof.dr Nikola Ilanković

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

 

Molekularna biologija ćelije

Doc.dr Semir Mešanović

10.10.2022.

Ponedjeljak

15.30

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

Prof. dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. X

Pacijenti s posebnim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

07.10.2022.

Petak

13.30

Kabinet br. III

Gerijatrija

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

13.10.2022.

Četvrtak

14.30

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.10.2022.

Srijeda

13.00

Kabinet br. V

Oftalmologija

Doc.dr Allen Popović Beganović

05.10.2022.

Srijeda

18.15

 

Ortopedija

Doc. dr Alen Kamerić

 

Terapija bola

Doc.dr Samir Husić

21.10.2022.

Petak

12.00

 

X SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.10.2022.

Srijeda

13.00

Kabinet br. V

Ginekologija i akušerstvo

Doc. dr Enida Nevačinović

18.10.2022.

Utorak

15.30

Kabinet III

Pedijatrija

Doc. dr Esad Brigić

 

Otorinolaringologija

Prof.dr Željko Vranješ

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Sportska medicina*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.10.2022.

Utorak

12.30

 

Kabinet br IV

 

Vakcinacija*

Prof.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

.

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina i anesteziologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Medicina rada

Prof.dr Munevera Bećarević

.

Kabinet br. X

Sudska medicina

 

Palijativna zdravstvena zaštita

Doc.dr Samir Husić

Kabinet br. V

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Klinički staž – urgentni prijem

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

Kabinet br. V

Klinički staž – pedijatrija

Prof.dr. Jelena Lazić

 

Klinički staž – ginekologija

Doc. dr. Enida Nevačinović

 

Kabinet III

Klinički staž- epidemiologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Medicinska kozmetologija* (Predavanja + Vježbe)

 

Prof. dr. Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet

stomatologije

Dijagnostičke metode i postupci u kliničkoj medicini Predavanja

Prof. dr Fahir Baraković

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti