Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Uvod u medicinu i prva pomoć

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet muzike

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Bolesti ovisnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

24.01.2023.

13.02.2023.

Utorak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

24.01.2023.

13.02.2023.

Utorak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Kabinet za mikroskopiju

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

20.01.2023.

03.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fiziologija

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

18.01.2023.

01.02.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

Prof.dr Jugoslav Stahov

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

13.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Fiziologija 

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo*

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof. dr. Mithat Tabaković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

26.01.2023.

15.02.2023.

Četvrtak

Srijeda

16.00

16.00

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

25.01.2023.

14.02.2023.

Srijeda

Utorak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2023. praktični

19.01.2023. usmeni

17.02.2023. praktični

20.02.2023. usmeni

Utorak

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Eldina Halilović

Kabinet br. I

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. X

Medicinska psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

23.01.2023.

13.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Patologija 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet muzike

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet muzike

Farmakologija s toksikologijom 

Doc.dr Eldina Halilović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Socijalna                medicina

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika*

Doc. dr Eldina Halilović

18.01.2023.

01.02.2023.

Srijeda

Srijeda

09.00

09.00

Kabinet br. XI

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

 

 

 

Kabinet br. V

Homeopatija*

Prof.dr Munevera Bećarević

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

12.30

12.30

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. X

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

27.01.2023.

13.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

23.01.2023.

24.02.2023.

Ponedjeljak

Petak

13.00

13.00

Kabinet za fizioterapiju

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

17.01.2023.

14.02.2023.

Utorak

Utorak

08.00

08.00

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Kabinet br. X

Onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Neurologija

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Psihijatrija

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Molekularna biologija ćelije

Doc.dr Semir Mešanović

 

 

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

Prof. dr Munevera Bećarević

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

12.30

12.30

Kabinet br. X

Pacijenti s posebnim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. III

Gerijatrija*

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

 

Kabinet za fizioterapiju

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

25.01.2023.

15.02.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

Oftalmologija

Doc.dr Allen Popović Beganović

25.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet br. IV

Ortopedija

Doc. dr Alen Kamerić

26.01.2023.

23.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet br. VI

Terapija bola

Doc.dr Samir Husić

28.01.2023.

17.02.2023.

Subota

Petak

10.00

09.00

Kabinet br. VI

X SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. V

Ginekologija i akušerstvo

Doc. dr Enida Nevačinović

Prof.dr Zlatan Fatušić

 

 

 

Kabinet III

Pedijatrija

Doc. dr Esad Brigić

Prof.dr Fahrija Skokić

 

 

 

 

Otorinolaringologija

Prof.dr Željko Vranješ

 

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Sportska medicina*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

24.01.2023.

14.02.2023.

Utorak

Utorak

13.00

12.30

 

Kabinet br IV

 

Vakcinacija*

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

21.01.2023.

04.02.2023.

Subota

Subota

14.30

14.30

Kabinet br. XI

Urgentna medicina i anesteziologija

Doc.dr Suad Keranović

24.01.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Medicina rada

Prof.dr Munevera Bećarević

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

12.30

12.30

Kabinet br. X

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

02.02.2023.

16.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

 

Palijativna zdravstvena zaštita

Doc.dr Samir Husić

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. V

II SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

Klinički staž – urgentni prijem

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Klinički staž – hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Kabinet br. V

Klinički staž – pedijatrija

Doc.dr Amela Selimović

 

 

 

 

Klinički staž – ginekologija

Doc. dr. Enida Nevačinović

 

 

 

Kabinet III

Klinički staž- epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Medicinska kozmetologija*

Prof. dr. Nerma Sijerčić

07.02.2023.

21.02.2023.

Utorak

Utorak

11.00

11.00

Kabinet

stomatologije

Dijagnostičke metode i postupci u kliničkoj medicini  

Prof. dr Fahir Baraković

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti