Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Vjerovatnoća i statistika*

Prof.dr Branko Sarić

14.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Računari u nastavi fizike*

Prof.dr Goran Popović

27.04.2021.god.

Utorak

17:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

24.04.2021.god.

Subota

14:30 h

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike*

Prof.dr Branko Sarić

 

Diskretna matematika*

Prof.dr Branko Sarić

14.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Računari u nastavi matematike*

Prof.dr Goran Popović

27.04.2021.god.

Utorak

17:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

24.04.2021.god.

Subota

14:30 h

Kabinet br. V

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

14.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Metodika nastave matematike

Prof.dr Branko Sarić

14.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Geometrija

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

 

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline*

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

29.04.2021.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XII

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Nove IKT tehnologije*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

24.04.2021.god.

Subota

17:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

29.04.2021.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. XII

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof.dr Branko Sarić

14.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav stahov

 

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

24.04.2021.god.

Subota

17:00 h

Kabinet informatike

Algebarske strukture*

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Metrologija*

Prof.dr Branko Sarić

Predmeti označeni * su izborni predmeti