Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

26.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. V

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

 

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet br. III

 

 

 

 

Forenzička patologija

                    

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

 

 

 

Kabinet Muzike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

.

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

21.01.2022.

18.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

25.01.2022.

19.02.2022.

Utorak

Subota

12.00

12.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

26.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

25.01.2022.

19.02.2022.

Utorak

Subota

12.00

12.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

 

Sudnica

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof.dr Miloš Marković

28.01.2022.

15.02.2022.

Petak

Utorak

10.00

10.00

Sudnica

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička psihologija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

25.01.2022.

22.02.2022.

Utorak

Utorak

15.00

16.00

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof.dr Miloš Marković

28.01.2022.

15.02.2022.

Petak

Utorak

10.30

10.30

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

Kabinet br. III

 

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Mustafa Burgić

25.01.2022.

22.02.2022.

Utorak

Utorak

15.00

16.00

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Doc.dr Biljana Dimitrić

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Ponedjeljak

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Biljana Dimitrić

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

 

 

                  Biohemija

 

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

Kabinet muzike

Forenzička balistika

Prof.dr Miloš Marković

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof.dr Miloš Marković

28.01.2022.

15.02.2022.

Petak

Utorak

11.00

11.00

Sudnica

 

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Prof.dr Miloš Marković

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti