Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

14.10.2022.

Petak

12.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

13.10.2022

Četvrtak

15.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

18.10.2022.

Utorak

18.00

Kabinet muzike

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska botanika

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

18.10.2022.

Utorak

18.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2022.

Petak

14.00

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

15.05.2022.

Subota

08.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

04.10.2022.

Utorak

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

06.10.2022.

Četvrtak

16.00

Kabinet muzike

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. IX

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2022.

Petak

12.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

21.10.2022.

Petak

12.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

Srijeda

15.45

Kabinet br. III

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabine I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. X

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

Srijeda

16.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.10.2022.

Četvrtak

10.00

 

Kabinet br. III

Bromatologija

Prof.dr. Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2022.

Petak

12.00

Kabinet muzike

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

18.10.2022.

Utorak

18.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Zdravstveno pravo

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.10.2022.

Četvrtak

10.00

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

18.10.2022.

Utorak

18.00

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet muzike

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova*

Prof.dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

Utorak

13.00

Kabinet VI

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

06.10.2022.

Četvrtak

14.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti