Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Prof.dr Zijad Jagodić

17.04.2021.god.

Subota

14:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Sociologija*

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmet

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

20.04.2021.god.

Utorak

17:00 – 18:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

23.04.2021.god.

Petak

14:00 – 15:00 h

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Prof.dr Zijad Jagodić

17.04.2021.god.

Subota

14:00 h

Kabinet saobraćaja

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Osnovi javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen dobrić

 

 

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

 

Osnovi mehanizacije pretovara*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

20.04.2021.god.

Utorak

17:00 – 18:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

23.04.2021.god.

Petak

14:00 – 15:00 h

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*

Prof.dr Miodrag Tojagić

20.04.2021.god.

Utorak

17:00 – 18:00 h

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti