Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

15.10.2022.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Prof.dr Zijad Jagodić

08.10.2022.

Subota

09.00

Kabinet za saobraćaj

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet br. I

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Prof.dr Zijad Jagodić

08.10.2022.

Subota

09.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

Petak

09.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

21.10.2022.

Petak

12.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Lidija Vučičević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

25.10.2022.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

13.10.2022.

Četvrtak

16.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

25.10.2022.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

06.10.2022.

Četvrtak

16.45

Kabinet muzike

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

25.10.2022.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Prof.dr Zijad Jagodić

08.10.2022.

Subota

09.00

Kabinet saobracaja

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

25.10.2022.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

25.10.2022.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

27.10.2022.

Četvrtak

11.00

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara*

Doc.dr Zlatko Kovačević

13.10.2022.

Četvrtak

16.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

 

Doc.dr Zlatko Kovačević

13.10.2022.

Četvrtak

16.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

25.10.2022.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof.dr Zijad Jagodić

08.10.2022.

Subota

09.00

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

25.10.2022.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje

Prof.dr Zijad Jagodić

08.10.2022.

Subota

09.00

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

24.10.2022.

Ponedjeljak

13.45

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti