Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

 

 

Sudnica

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

Sudnica

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Pravna etika*

Prof.dr Biljana Dimitrić

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

 

Ljudska prava*

 

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Ekološka bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Korporativna bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Sudnica

Savremeni sistemi bezbjednosti

Akademik prof.dr Dževad Termiz

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Sudnica

Radno i socijalno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo*

 

 

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

 

Međunarodne bezbjednosne organizacije*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti