Prof. dr Jasminka Sadadinović


 

Farmakognozija- ispit obavljen 23.09.2021.godine

 1. 011/18-FA                    7
 2. 012/17-FA                    5

Industrijska proizvodnja lijekova- ispit obavljen 16.09.2021.godine

 1. 012/17-FA                   6

IN MEMORIAM Doc. dr Boro Dakić  (08.01.1956. – 22.09.2021.)


 

Tužnog srca objavljujemo vijest da je naš uvaženi profesor dr. Boro Dakić preminuo dana 22.09.2021. godine.

Dr. Bоrо Dаkić, dipl. inž. sаоbraćaj, rоđеn  je 8.01.1956. gоdinе u Pоdgоriјi, оpštinа Mrkоnjić Grаd. Оsmоgоdišnju škоlu zаvršiо је u Bаrаćimа, а gimnаziјu u Јајcu (sа оdličnim uspјеhоm). 1980. godine stičе zvаnjе diplоmirаnоg inžеnjеrа sаоbrаćаја nа Sаоbrаćајnоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Bеоgrаdu nа smjеru žеljеznički sаоbrаćај i trаnspоrt (sа оcјеnоm 10). Magistarsku tezu odbranio je 1993. godine na Sаоbrаćајnоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Bеоgrаdu nа tеmu “Operativno upravljanje teretnim kolima na železnici”, te stekao zvаnjе mаgistrа tеhničkih nаukа (оblаst sаоbrаćаја) sа prоsјеčnоm оcјеnоm prеdmеtа 9,14 u tоku studiја. Dоktоrsku disеrtаciјu odbrano je dаnа 01.03.2014. nа Еvrоpskоm univеrzitеtu (Tеhnički fаkultеt) u Brčkоm nа tеmu „Rаzvој mоdеlа i funkciоnаlnе оrgаnizаciје lоgističkоg cеntrа u svrhu rаciоnаlizаciје mаkrо i mikrо distribuciје“ kоd prоf. dr Vlаdеtе Gајićа, rеdоvnоg prоfеsоrа FTN Nоvi Sаd, RS, kојi mu је biо mеntоr pri izrаdi dоktоrskе disеrtаciје. U praksi je prošao sve faze profesionalnog angažmana i napredovao od tehnologa, šefa, savjetnika do direktora. U toku svog edukativno-istraživačkog rada, učestvovao je kao saradnik i rukovodilac na značajnom broju studija (56) i (27) projekata i objavio veliki broj naučnih i stručnih radova. Na Tehničkom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko distrikt bio je angažovan u  nastavi kao predmetni nastavnik za predmete iz oblasti saobraćaja.

 

Profesor Dakić bio je veoma uvažen od strane kolektiva Evropskog univerziteta i svojih studenata. Porodici i prijateljima izjavljujemo saučešće.

 

Prof. dr Nenad Avramović


Rezultati ispita održanih 22.09.2021. godine
 
Međunarodno javno pravo
1.  012/17-OP                 6(šest)
2.  006/15- MD               5 (pet)
 
Međunarodno privatno pravo
1. 019/17-OP                  5 (pet)
2. 002/15-OP                  5 (pet)
3. 002/16-OP                  6 (šest)
4. 009/20-OP/V              5 (pet)
 
Poslovno pravo
1. 019/17-OP                  6 (šest)
2. 017/19-OP                  6 (šest)
3. 016/17-OP                  5(pet)
4. 003/17-OP                  7 (sedam)
5. 010/19-DrP/V             8 (osam)
 
 
Pravo EU
1. 012/17-OP                  5 (pet)
 
Pravo osiguranja
1. 001/18-OP                  5 (pet)
2. 008/18-OP                  7 (sedam) 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković


Ispiti obavljeni 22.09.2021.godine

Krivično procesno pravo

 1. 009/18-OP/V                       5

Kriminologija

 1. 009/18-OP/V                       5

Zdravstveno pravo

 1. 009/20-S/V                          5
 2. 002/18-RA/V                       5
 3. 006/18-ST                           5

Krivično pravo

 1. 016/17-OP                          6
 2. 003/18-FO                          9
 3. 008/19-OP                          6
 4. 013/19-OP                          6
 5. 014/19-OP                          6
 6. 001/18-OP/V                      5
 7. 009/19-FO                          7

Forenzika u krivičnom postupku

 1. 011/17-FO                          7

Kriminalistika

 1. 009/20-OP/V                      9
 2. 003/17-OP                          7
 3. 005/19-FO                          5