Sustav znanosti i školovanje znanstvenika – rezultati ispita;29.01.2020.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 006/19-MrS/v 8
2. 021/19-MrS/v 8
3. 024/19-MrS/v 9
4. 027/19-MrFT 9
5. 006/19-MrS 8
6. 003/19-MrFA 8
7. 001/19-MrS/v 8