Prof.dr Izet Banda


 • Prof. dr Izet Banda

 • Rođen 10.06.1955. Bijelo Polje, Crna Gora

 • Završen fakultet : VEKŠ Brčko,Univerzitet Tuzla; Fakultet za uslužni biznis Novi Sad, Evropski univerzitet Beograd

 • Magistratura : Fakultet za uslužni biznis Novi Sad, univerzitet Educons

  Tema : Uloga eksterne revizije u sprečavanju obmana , prevara i manipulacija- inspirisana zahtjevima povjerilaca

 • Doktorat : Fakultet poslovne ekonomije , univerzitet Educons Novi Sad

  Tema: Državna revizija ključna poluga na relaciji javna odgovornost- javni interes

Biografija

Prof. dr. Izet Banda, vanredni profesor za naučnu oblast Društvene nauke , naučno polje Ekonomske nauke , uža naučna oblast Finansije , računovodstvo i revizija , Evropski univerzitet , Ekonomski fakultet Brčko. Rođen , 10.06.1955 god. u Bijelom Polju , od 1966 godine živi u Brčkom, gdje je završio osnovno , srednje i više obrazovanje. Zvanje diplomiranog ekonomiste , magistra ekonomskih nauka (Tema: Uloga eksterne revizije u sprečavanju obmana , prevara i manipulacija- inspirisana zahtjevima povjerilaca) i doktora ekonomskih nauka (Tema: Državna revizija ključna poluga na relaciji javna odgovornost- javni interes ) stekao je na fakultetu Poslovne ekonomije , univerzitet Educons Novi Sad ( Sremska Kamenica ). U toku radne karijere obavljao je čitav niz odgovornih dužnosti , kao šef računovodstva , finansijski direktor , sekretar za društvene djelatnosti , zamjenik šefa odjeljenja za Obrazovanje i vršilac dužnosti šefa Odjeljnja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta nalogom supervizora za Brčko distrikt BiH, poslanik u dva mandata u Skupštini Brčko distrikta BiH. Obavljao je i dužnost delegata u Vijeću naroda RS.

Odlukom Senata br.219-6/2014 od 26.09.2014 godine Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH izabran je u naučnu- nastavno zvanje docenta na Evropskom univerzitetu Brčko distrikta BiH , gdje je i angažovan na predmetu Međunarodna ekonomija.

Na osnovu člana 68 stav 2.d) Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, Naučnonastavno vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 31.08.2015 donjelo je Odluku, broj: 3-3/2015 o imenovanju doc. dr Izet Banda za vršioca dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta Evropskog univerziteta ” Kallos” Tuzla.

Odlukom Senata br.51-6/2018 od 27.07.2018 godine Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH izabran je u naučno- nastavno zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Društvene nauke, naučno polje Ekonomske nauke, uža naučna oblast Finansije, Računovodstvo i revizija.

Bibliografija
Monografije
Užbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Knjiga REVIZIJA upravljanja javnim resursima, autor Dr. Izet Z. Banda Izdavač EVROPSKI UNIVEZITET BRČKO DISTRIKT BiH, 2015 godine.(Odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko, broj: 179-6/2015 od 07.06.2015 godine prihvaćena je kao udžbenička literatura)
 2. Knjiga  OSNOVI  REVIZIJE , autor  Prof. dr  Izet  Z. Banda Izdavač EVROPSKI  UNIVERZITET “Kallos ” Tuzla, 2019 godine. (Odlukom  Senata  Evropskog  univerziteta ” Kallos” Tuzla, broj: 02-452-10/19 od 27.06.2019 godine , knjiga  ” OSNOVI REVIZIJE ”  autora  Prof. dr Izeta Banda, prihvaćena je kao osnovna udžbenička literatura).
Naučni radovi
 1. Poslovna ekonomija (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Mjesto i uloga revizije u   konceptu računovodstvrnr prakse. UDK 3:33+336 – 2010 godina
 2. Ekonomika, izdavač Ekonomski fakultet Niš, tema: Korparativno upravljanje u uslovima savremene računovodstvene profesije. UDK: 338(497,1), 2010 godina.
 3. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Revizija poslovanja javnog sektora – osnova za aktivan poslovni ambijent. UDK 657,6 336.1/.5:657.6, 2011 god.
 4. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Analiza i revizija poslovanja Javnih kompanija-primarni predmet interesovanja državne revizije. UDK: 338.124.4:330(082), maj   2012 godine.
 5. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica) Tema; Reformisanje računovodstva i revizije – bitna pretpostavka evropske perspektive tranzicionih zemalja u postkriznom periodu. UDK;338.124.4:330.11, i SBN: 978-86-87785-45-8; 29. maj 2013 god.
 6. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Due diligence- u funkciji otklanjanja negativnih posljedica neoliberalizma. UDK: 330.11 (82), ISBN: 978-86-87785-52-6.   28.maj 2014. Godine.
 7. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Uticaj korporatizacije računovodstvene profesije na kvalitet finansijskog izvještavanja. UDK 3:33+336 – 2014 godina . ISSN 1820-6859
 8. Zbornik radova (izdavač Evropski univerzitet Brčko ) sa trećeg Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe , prevencija i saniranje Posljedica. Tema: Upravljanje rizikom organizacije s ciljem prevencije posljedica štetnih događaja uslijed izloženosti rizicima.– UDC 658.1:005.334 -. 27 i 28 mart 2015 godina
 9. Zbornik radova ” FINconsult ” 3. Međunarodi simpozij , 24 i 25. 04. 2015 godine Fojnica. Priprema BiH ekonomije za ulazak u EU. Tema: Računovodstveni konzervatizam u funkciji pripreme računovodstvene profesije u BiH na putu ka EU ( koautor). – 336.1(497.6):(339.926:061.1EU(063)(082)
 10. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad): Štednja ili potošnja- recesija ili oporavak (koautor). Tema : Reafirmisanje računovodstvenog načela opreznosti- u funkciji promovisanja ekonomije realnih vrijednosti. UDK: 338.1   ISBN: 978-86-87785-65-6     27-28 maj 2015.
 11. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Upravljanje fiksnim sredstvima ( koautor ). UDK 3:33+336 – 2015 godina . ISSN 1820-6859.
 12. Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH , ZBORNIK RADOVA 18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ, “IZAZOVI POSLOVNOG OKRUŽENJA” .God.18,br.1 ISSN 2303-8500. Tema : Računovodstveni konzervatizam i ekonomija realnih vrijednosti – izazov i prioritet BiH poslovnog okruženja, Neum, 17-19. septembar 2015. godine.
 13. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Analiza nivoa organizovanosti poslovanja preduzeća. UDK 3:33+336 – 2015 godina . ISSN 1820-6859. UDK :658.56.012 , orginalni naučni rad (koautor), 2015 godine.
 14. Zbornik radova (izdavač Evropski univerzitet Brčko,i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla ) sa četvrtog Međunarodnog naučnog   skupa Migracije u XXI vijeku -Uzroci i posljedice – . Tema: EKOLOŠKI DUE DILIGENCE I ODRŽIVI RAZVOJ – PREVENTIVNI OBLICI BORBE PROTIV MIGRACIJA.– UDK 502.131.1:314.15. od 25.03. 2016 godina.
 15. Zbornik radova ” FINconsult ” 4. Međunarodi simpozij , 28 i 29. 04. 2016 godine Fojnica. Uloga finansijsko – računovodstvene i menadžerske profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja BH. privrede . Tema: Uloga poslovne forenzike u izboru adekvatnog koncepta reformisanja BH. privrede.( koautor). – God. 4, br. 1 (2016) ISSN 2490-239X
 16. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad), sedmi naučni skup: Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije Tema : Ekonomija drživog razvoja u uslovima institucionalne krize Evropske unije.UDK: 325:338.246(497.11)         ISBN : 978-86-87785-71-7   25.maj 2016
 17. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Upravljanje tekućim sredstvima. UDK 3:33+336 – 2016 godina . ISSN 1820-6859,UDK :336.71 , orginalni naučni rad (koautor), 2016 godine.
 18. Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH , ZBORNIK RADOVA 19. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ, “IZAZOVI I DILEME U RAČUNOVODSTVU, REVIZIJI I POREZIMA U BiH” .God.19,br.2 ISNN 2303-8500. Tema : Virtuelizacija računovodstva i savremene poslovne prevare- najveći izazovi za računovodstvenu profesiju, Neum, 22-24. septembar 2016. godine.
 19. Evropska revija, naučni časopis Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH (ISSN 2303-8020) UDK :0/9, godina II , vol 2, br.2(4) ,2016.Tema: NEOPHODNOST PROMJENA U REVIZIJI U ZEMLJAMA U TRANZICIJI UDK 336.71:339.727.22(4-664) Rad,     pregledani. Brčko, oktobar 2016 godine.
 20. Zbornik radova (izdavač Evropski univerzitet Brčko,i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla ) sa petog  Međunarodnog naučnog   skupa Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku – . Tema: RAČUNOVODSTVENI  INFORMACIONI  SISTEM  KAO PODRŠKA SAVREMENOM POSLOVANJU ( koautor) – UDK 007:657.05 / :004. od 07.04.2017 godina.
 21. Evropska revija, naučni časopis Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH(ISSN 2303-8020) UDK :0/9, godina II , vol 2, br.1(5) ,2017.Tema: PRIRODNI TURISTIČKI POTENCIJALI U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA UNSKO-SANSKOG KANTONA (koautor)UDK  330.34:338.48(497,6)Rad,     Orginalni naučni rad. Brčko,  avgust 2017 godine.
 22. Evropska revija, naučni časopis Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH(ISSN 2303-8020) UDK :0/9, godina III , 2/6.2017.Tema: MRS 23 I KAPITALIZACIJA TROŠKOVA  POZAJMLJIVANJA  IAS 23 AND CAPITALIZATION OF BORROWING COSTS (koautor)UDK  006.44:57Pregledani rad .  Brčko,  decembar  2017 godine.
 23. Zbornik radova (izdavač Evropski univerzitet Brčko,i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla ) sa šestog Međunarodnog naučnog   skupa  Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke – . Tema: VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA U RAČUNOVODSTVU ( koautor) – UDK 007:52:657 / od 13.04.2018 godina.
 24. Sportske nauke i zdravlje sport – scienceand health. Naučno – stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko – rehabilitacionih nauka. Izdavač (Aperon Banja Luka, juni 2018 godine). ISSN 2232 (print), ISSN 2232 – 822x (online). Tema:Posjedovanje predispozicija za uspješnost obavljanja menadžerskih poslova u sportu (koautor).
 25. Ss Cyril amol Methodius University in Skopje Faculty of Physical Education, Sport and Health.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, SKOPJE, 31 MAY TO JUNE 2018.TEMA:CRISIS MANAGMENT FACTORS DEPENDING ON THE TYPES OF SPORTS.(KOAUTOR).
 26. Evropska revija,naučni časopis Evropskog univerziteta Brčko distrikt BiH ISSN 2302 8020 UDK: 0/8 godine IV, vol 1 Br. 1(7), 2018. Tema:SAVREMENI KONCEPT MJERENJA PERFOMASNI PREDUZEĆA – BALANCED SCORE CARDS (koautor). UDK 005.336.5:330.4. Rad Orginalni naučni rad. Brčko, novembar 2018. godine.
 27. Zbornik radova ( Izdavač Evropski univerzitet Brčko i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla ) sa sedmog Međunarodnog naučnog skupa  MODELI RAZVOJA ISKUSTVA DRUGIH I NAŠE MOGUĆNOSTI – Tema: RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE I NJIHOVA REFLEKSIJA NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE (koautor) – UDK 657:343.53 od 05.04.2019. godine.
 28. Zbornik radova “FINconuslt” 7 međunarodni simpozij, 18-19. april 2019. godine Tuzla. Savremeni izazovi korporativnog upravljanja, finansije, računovodstvo, revizija, IT. TEMA: Uloga i značaj primjene savremenih IT sistema u računovodstvu i finansijama (koautor) god 7, br 4 (2019), ISSN 2490-239.
 29. Zbornik radova Univerzitet “Union – Nikola Tesla”, Fakultet za sport Beograd. Šesta međunarodna naučna konferencija, 17.05.2019. godine Beograd. “MENADŽMENT BEZBJEDNOSTI SPORTSKIH TAKMIČENJA”  TEMA: Razlike u faktorima upravljanja promjenama u kriznim situacijama kroz sistem djelovanja društvenih organizacija. Broj/No: C35/19 certifikat. (koautor)
 30. Etika Bosne i Hercegovine, Naučni časopis za društvena pitanja (JOURNAL FOR SOCIAL ISSUES) Godina I, broj/number 1 (2019) Internacionalni univerzitet u Gorždu. TEMA: Neki aspekti policijske etike i korupcije (Specific aspects of police ethics and Coruption) UDK 3, ISSN 2637 – 2754 (koautor)
Naučni skupovi, konferencije
 • Učestvovao je na IV Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Univerzitet EDUCONS Novi Sad kao izlagač teme: Realni sektor, finansijske institucije i uloge u globalnoj krizi-mogućnosti oporavka. 2012 godina.
 • Izlagao je temu: GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA I POSLOVNA EKONOMIJA- IZAZOVI TEORIJE I PRAKSE, 29.maj 2013.god.
 • Bio je učesnik na V Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Univerziteta EDUCONS, Novi Sad „VELIKA RECESIJA I KRIZA NEOLIBERALNA EKONOMIJA“.
 • Izlagao je temu: Due diligence- u funkciji otklanjanja negativnih posljedica neoliberalizma, 28.maj 2014. godine.
 • Bio je učesnik na III Međunarodnom naučnom skupu Katastrofe , prevencija i saniranje posljedica,u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko. Izlagao je Temu: Upravljanje rizikom organizacije s ciljem prevencije posljedica štetnih događaja uslijed izloženosti rizicima. -. 27 i 28 mart 2015 godina.
 • U čestvovao je na 3. Međunrodnom simpoziju , u organizaciji Edukativno – konsultanske kuće ” FINconsult “. Tema: Računovodstveni konzervatizam u funkciji pripreme računovodstvene profesije u BiH na putu ka EU , 24 i 25 april 2015 godine, Fojnica.
 • Učestvovao je na VI Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Univerzitet EDUCONS Novi Sad : ’’ŠTEDNJA ILI POTROŠNJA – RECESIJA ILI OPORAVAK ” Izlagao je temu : Reafirmisanje računovodstvenog načela opreznosti – u funkciji promovisanja ekonomije realnih vrijednosti 27-28. maj, 2015 godine. Novi Sad
 • Učestvovao na 18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ,”IZAZOVI POSLOVNOG OKRUŽENJA” Izlagao je temu: Računovodstveni konzervatizam i ekonomija realnih vrijednosti – izazov i prioritet BiH poslovnog okruženja, Neum, 17-19. septembar 2015. godine.
 • Bio je učesnik na IV Međunarodnom naučnom skupu Migracije u XXI vijeku -Uzroci i posljedice,u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla. Izlagao je Temu: : EKOLOŠKI DUE DILIGENCE I ODRŽIVI RAZVOJ – PREVENTIVNI OBLICI BORBE PROTIV MIGRACIJA. -. 25.03.2016 godina.
 • U čestvovao je na 4. Međunrodnom simpoziju , u organizaciji Edukativno – konsultanske kuće ” FINconsult “. Tema: Uloga poslovne forenzike u izboru adekvatnog koncepta reformisanja BH. privrede, 28 i 29 april 2016 godine, Fojnica.
 • Učestvovao je na VII Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Univerzitet EDUCONS Novi Sad: ” Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije. Izlagao je temu : EKONOMIJA ODRŽIVOG RAZVOJA U USLOVIMA INSTITUCIONALNE KRIZE EVROPSKE UNIJE 25. maj, 2016 godine. Novi Sad
 • Učestvovao na 19. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ,”IZAZOVI I DILEME U RAČUNOVODSTVU, REVIZIJI I POREZIMA U BiH” Izlagao je temu: Virtuelizacija računovodstva i savremene poslovne prevare- najveći izazovi za računovodstvenu profesiju, Neum, 22-24. septembar 2016. godine.
 • Bio je učesnik na V međunarodnom naučnom skupu Rad iz stvaralaštva u XXI vijeku, u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, izlagao je temu:Računovodstveni informacioni sistem kao podrška savremenom poslovanju.
 • Bio je učesnik na VI međunarodnom naučnom skupu Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke, u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, izlagao je temu:VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA U RAČUNOVODSTVU
 • Bio je učesnik na VII Međunarodnom naučnom skupu MODELI RAZVOJA ISKUSTVA DRUGIH I NAŠE MOGUĆNOSTI u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla  – Tema: RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE I NJIHOVA REFLEKSIJA NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE, dana 05.04.2019. godine.
Projekti
Ostalo
 • Ekonomski fakultet u Brčkom, broj : 02/1-713/02 od 16.12.2002 godine. CERTIFIKAT o pohađanju i uspješnom završetku edukacije za stečajnog i likvidacionog upravnika i upravnika prinudnog poravnanja.
 • Član organizacionog odbora IV međunarodnog naučnog skupa na Evropskom Univerzitetu Brčko distrikt BiH.
 • Doktorske disertacije – član komisije – Adis Puška : “Donošenje investicionih odluka u uslovima neizvjesnosti i rizika pomoću metoda , višekriterijske analize”, Doktorska disertacija , Evropski Univerzitet Brčko distrikta BiH , uspješna odbrana ,30.01.2016 godine.
 • Pedagoški fakultet, Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH ,broj :172-1/2017 od 23.03.2017 godine, UVJERENJE  o završenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju.
 • Dana 23.09.2017 godine bio je mentor Ismiri Gušić koja je odbranila magistarsku tezu pod nazivom ” Cijena kao elemenat konkurentske prednosti i uticaji njene promjene na ponašanje potrošača “. Odbrana gore navedene magistarske teze bila je na Evropskom univerzitetu ” Kallos ” Tuzla. Predsjednik komisije bila je prof .dr Nevenka Nićin, Član prof. dr  Haris Agić,  mentor prof. dr Izet Banda. Kandidat je uspješno odbranio magistarsku tezu.
 • Dana 07.11.2018. godine bio je mentor Almi Halilović koja je odbranila magistarski rad pod nazivom “Međunarodni finansijski sistemi”. Odbrana gore navedene magistarske teze bila je na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla.Predsjednik komisije bila je prof.dr Anka Bulatović, član prof.dr Haris Agić, mentor prof.dr Izet Banda. Kandidat je uspješno odbranio magistarsku tezu.
 • Dana 09.01.2019. godine bio je mentor Alenu Čoliću koji je odbranio magistarski rad pod nazivom “Izazovi u razvoju konkurentnosti u savremenom poslovanju”. Odbrana gore navedene teme bila je na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla.Predsjednik komisije bio je prof.dr Hariz Agić, mentor prof. dr Izet Banda i član prof.dr Anka Bulatović. Kandidat je uspješno odbranio magistarsku tezu.
 • Dana 17.07.2019. godine bio je mentor Medini Galešić koja je odbranila magistarski rad pod nazivom “Strategijski pristup rješavanja krize preduzeća na području Tuzlanskog kantona” . Odbrana gore navedene teme bila je na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla. Predsjednik komisije bio je prof.dr Hariz Agić, mentor prof.dr Izet Banda i član komisije prof.dr Anka Bulatović. Kandidat je uspješno odbranio magistarski rad.
Recenzije
 • Prof. dr Izet Banda i ostali (2016) Recezent Zbornika Migracije u XXI vijeku – Uzroci i posljedice – na četvrtom   Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Evropskog Univerziteta   Brčko i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, 25.03.2016. godine
 • Prof. Izet Banda – 2016 Član uređivačkog odbora – Časopisa Naučna revija Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla za medicinske i tehničke nauke, ISSN 2490 – 3167 UDK : 0/2 godina I, vol 14 br. 1, 2016
 • Prof. dr Izet Banda i ostali (2017) Recezent i član naučnog odbora Zbornika – Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku na petom Međunarodnom naučnom skupu u oraganizaciji Evropskog univerzitet Bračko distrikt i Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla, Brčko 07.04.2017. godine.
 • Prof.dr Izet Banda (2017) Recezent knjiga – Poslovne finansije autori Dr Nevenka Nićin i Dr Slobodan Nićin.Izdavač Evropski univerzitet Brčko.Brčko oktobar 2017 godine.
 • Prof.dr Izet Banda (2017) član redakcionog odbora – časopisa EVROPSKA REVIJA Evropskog univerziteta Brčko.ISSN 2303 – 8020 UDK:0/9 GODINA III, BR2(6),2017, DECEMBAR 2017.
 • Prof.dr Izet Banda i ostali (2018) recezent Zbornika Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke – na šestom Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla.Brčko 13.04.2018 godine.
 • Prof.dr Izet Banda i ostali (2018) član organizacionog odbora – Zbornika Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke – na šestom Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla.Brčko 13.04.2018 godine.
 • Prof.dr Izet Banda (2018) Recezent knjige – Menadžment autor Prof.dr Hariz Agić.Izdavač Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla.Tuzla oktobar 2018.godine.
 • Prof.dr Izet Banda i ostali ( 2019) recezent zbornika MODELI RAZVOJA ISKUSTVA DRUGIH I NAŠE MOGUĆNOSTI na SEDMOM Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla. Brčko 05.04.2019. godine.