Marketing

Marketing


Prof. dr Nevenka Nićin

Marketing kao poslovna funkcija ima značajnu ulogu kod odlučivanja o fundamentalnim pitanjima poslovanja. Marketing definiše potrebe i zahteve ciljanog tržišta i vrši analizu postojećih kupaca, utiče na nivo, vreme i kompoziciju tražnje, oblikuje tražnju i nastoji da se uskladi sa mogućnostima preduzeća. To je proces kojim se pokreće i usmerava marketing aktivnost u cilju zadovoljenja potreba građanja kao potrošača, privrede i društva uz ostvarenje dobiti.

Category: