Krivično pravo – posebni dio

Krivično pravo – posebni dio


Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Posebni dio krivičnog prava sadrži norme čije primjena treba da obezbijedi ostvarivanje osnovnih funkcija krivičnog prava, prije svega njegovu zaštitnu funkciju. U posebnom dijelu se odrđuju pojedina ponašanja kao krivična djela, propisuju se sankcije za ta krivična djela koja se mogu izreći njihovim učiniocima, kako fizičkim, tako i pravnim licima.

Category: