Krivično pravo – opšti dio

Krivično pravo – opšti dio


Dr Nedeljko Stanković, vanredni profesor

Krivično pravo je termin kojim se označava jedna grana pozitivnog zakonodavstva određene države kao i jedna grana pravne nauke tj. nauke krivičnog prava. Krivično pravo je zakonsko pravo, tj. pravo koje je zasnovano na zakonu. Jedini pravni akt kojim se može propisati krivičnopravna norma jeste zakon. Dakle, krivično pravo predstavlja skup zakonskih propisa o krivičnim djelima i sankcijama kojima se odrđena ponašanja predviđaju kao krivična djela i za njihove izvršioce propisuju kazne i druge krivične sankcije.

Category: