Grad – Znak

GRAD – ZNAK


Ivan Hegediš

Predmet ovog naučnog istraživanja je naliza, utvrđivanje i vrednovanje međuveza znakova marketing komuniciranja, na jednoj strani i urbanog prostora i njegovih funkcija, na dugoj strani. Grad se u ovom istraživanju tretira kao prostor komuikacija. U gradu komuniciraju ljudi međusobno, pojedinac sa grupom, a građani sa urbanim okruženjem u cjelini. Ova se komunikacija ostvaruje putem znakova. Cilj ovog istraživanja je analiza i identifikacija odnosa tradicionalnih simbola grada u odnosu na marketing simbole grada, razmene i potrošnje, trgovine i komunikacije. Tako bi se uspostavila veza između marketing komuniciranja i gradskih funkcija, otkrile zakonomernosti po kojima se gradska sredina danas menja, zajedno sa urbanim prostorom i arhitekturom, koja je uvuek na svoj način bila i ostala komunikacijski sistem. Komunikaciju možemo odrediti kao posrednu ninterakciju među jedinkama koja se ostavaruje znakovima. Proces se odvija emitovanjem znakova u jednom ili oba smera.

Category: