Ekonomika preduzeća

Ekonomika preduzeća


Prof. dr Boško Nadoveza

Mr Helena Pešić

Knjiga Ekonomika preduzeća, nudi studentima ekonomskog usmjerenja neophodan nivo teorijskih i praktično primjenjivih znanja o suštini preduzeća, procesu reprodukcije odnosno stvaranja vrednosti, okruženju, ekonomskim varijablama i faktorima koji utiču na realizaciju zadataka i stvaranje profita u okviru proizvodno – poslovnog kompleksa. Ta saznanja predstavljaju osnovu koja može biti korisna studentima, kao i drugim stručnjacima, jer se mogu staviti u funkciju definisanja opštevažećih principa i upravljačkih pravila, kao okvira menadžerskog odlučivanja, koje omogućuje efektivnost i efikasnost preduzeća odnosno tržišni i poslovni uspeh.

Category: