Bankarstvo

Bankarstvo


Prof. dr Nevenka Nićin

Knjiga pod nazivom Banklarstvo rezultat je dugogodišnjeg bavljenja problematikom menetarne ekonomije i bankarstva autora. Knjiga je pisana, pre svega, kao udžbenik u skaladu sa nastavnim planom i programom Ekonomskog fakulteta – Evropskog univerziteta Brčko Distrikt, koji se izučava ii predaje na drugoj godini studija.

Knjiga je napisana na osnovu dugogodišnjeg stručnog i pedagoškog rada autora u više privrednih društava i na fakultetu, ona može poslužiti i drugima koji se bave metodama monetarne ekonomije i bankarstva.

Autor ovog izdanja zahvaljujući stečenom iskustvu kroz nastavno – naučni rad na Ekonomskom fakultetu – Evropskog univerziteta Brčko Distrikt i drugim visokoškolskim ustanovama, kao i dugogodišnji rad u više privrednih i neprivrednih organizacija, nastoji da čitaocima omogući sukcesivno i sistematsko ovladavanje monetarnom ekonomijom i bankarstvom.

Category: