Obavještenje za javnost Pravnog fakulteta za dan 28.11.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Krivičnopravni položaj maloljetnika u maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine“ kandidata mr. Denisa Husića, studenta doktorskih studija na Pravnom fakultetu, studijskog programa Opće pravo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.