Obavještenje za javnost Pravnog fakulteta za dan 22.05.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Savremeni oblici terorizma i njihov uticaj na stanje nacionalnih privreda sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ kandidata mr. Bege Gutića, studenta Pravnog fakulteta, studijskog programa Opće pravo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.