Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 16.02.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Problemi i poteškoće u izučavanju nastavnih sadržaja matematike” kandidata Senadina Tucakovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.