Doc.dr Jusuf Omerović


 
 • Doc. dr Jusuf Omerović, docent
 • Rođen 20.04.1970. godine u Zvorniku, Bosna i Hercegovina
 • Završen fakultet: Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Magistratura: Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Doktorat: Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
Biografija

Jusuf Omerović, rođen je 20.04.1970. godine u Sapni, opština Zvornik. Osnovnu školu završio je u Sapni, a srednju elektrotehničku školu u Zvorniku 1989. godine. Visoko obrazovanje i stručni naziv profesor historije i geografije, stekao je na Odsjeku za historiju i geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 1998. godine.

Postdiplomski studij je upisao školske 2006/2007. godine na Odsjeku za geografiju, smjer „Turizam i ekologija“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na pomenutom fakultetu položio je sve, Nastavnim planom i programom predviđene ispite, s prosječnom ocjenom 9,3. Magistarski rad je uspješno odbranio 15.07.2011.godine na temu „Turističko-geografska analiza Tuzle“ pod mentorstvom dr sc. Gorana S. Jovića, redovnog profesora, i time stekao zvanje: Magistar turizma i ekologije.

Krajem 2011. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli prijavio je doktorsku disertaciju, „Geografski aspekt razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona“, koja je i odobrena od strane Senata, Univerziteta u Tuzli. Doktorsku disertaciju je odbranio 26.1.2015. godine čime je stekao pravo na naučni stepen: Doktora prirodnih nauka iz područja geografije.

Izbor u naučno-nastavno zvanje docent dobio je 03.07.2015. godine na Evropskom univerzitetu Kallos u Tuzli. U proteklom radnom periodu bio je uključen u nekoliko projekata koji su imali za cilj poboljšanje nastave i nastavnog procesa na lokalnom i kantonalnom nivou. Aktivno je uključen u projekte iz sfere zaštite prirode, turizma, ekologije, kulture i drugih oblasti društvenog života na području Tuzlanskog kantona. Radio je kao spoljni saradnik Pedagoškog zavoda Tuzla u periodu od 2008. do 2011. godine za predmet geografija. Bio je član radne grupe za izradu nekoliko strategija razvoja na lokalnom nivou Veoma je aktivan član društvenog života, posebno na polju pedagoškog rada.

Bibliografija
Monografije
 

 1. Jusuf Omerović: (2008), Općina Sapna. – Monografija: deset godina od ponovnog formiranja općine Sapna, Općina Sapna, Tuzla
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 

 1. Jusuf Omerović, (2016): Klima kao turistička vrijednost Tuzle, dvanesta regionalna Konferencija Životna sredina ka Evropi, EnE16, Beograd, Zbornik radova 12, ISBN, 2014/351-610,Ambasadori životne sredine, Privredna komora Srbije, Beograd, str.195-200.
 2. Jusuf Omerović, (2016): Valorizacija vrijednosti u turizmu sa posebnim osvrtom na najvažnije turističke vrijednosti Tuzle, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta, God.XII, Br.12, (ISSN 184 – 0515), Svezak geografija, Tuzla, str. 113.122.
 3. Munir Kahrimanović, Jusuf Omerović (2015): Običaji Bošnjaka oko zasnivanja porodice-Sapna i okolina, Baština sjeveroistočne Bosne, VII ,ISSN 1986-6895, Časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, str 127-136.
 4. Jusuf Omerović, (2015): Jezero Snježnica, turistički potencijal u životnoj sredini, jedanesta regionalna Konferencija Životna sredina ka Evropi, EnE15, Beograd, Zbornik radova, Horizontalno zakonodavstvo EU: Metode, standardi i alati u oblasti životne sredine, ISBN, 2014/351-610,Ambasadori životne sredine, Privredna komora Srbije, str.143-149.
 5. Jusuf Omerović, (2015): Ekološke karakteristike Tuzlanskog kantona sa osvrtom na geoekološke probleme kao determinirajućim faktorima razvoja turizma, Zbornik radova, Međunarodna naučna konferencija, „Doprinos nauke razvoju društva u tranziciji“, Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbedonosna i kriminološka istraživanja, Banja Luka, UDK
 6. Jusuf Omerović, (2014): Tourist traffic as an unavoidable coponent of development of tourism of Tuzla, Researches Revievs of the Department of Geography, Tourism and Hotel Managment, DGHT, Vol. 43-2, 165-175, 2014,(ISSN 1452-0133),University of Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel Managment.
 7. Jusuf Omerović, Zoran Ž. Avramović, Zekerijah Smajlović (2014): Obrazovanje na daljinu i Web portali osnov interaktivne nastave, VI Međunarodni naučno-stručni skup informacione tehnologije zae-obrazovanje IteO, Zbornik radova, (ISBN 978-9955-91-41-0), Proceedings, 26-27. septembar Banja Luka, Fakultet informacionih tehnologija, panevropski univerzitet“APERION“ Banja Luka, str. 153-160.
 8. Jusuf Omerović, Zoran Ž. Avramović, Senija Omerović, Saša D. Mirković, (2015): Primjena E-dnevnika podržanog web stranicom u nastavnom procesu, Zbornik radova, 18. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, (LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGMANT ICDQM -2015), Prijevor, Srbija, 25-26. jun 2015. godine, ISBN 978-86-86355-18-8, str.615-621.
 9. Zekerijah Smajlović, Zoran Ž. Avramović, Jusuf Omerović, (2014): Računarsko komunikaciona infrastruktura u sistemu obrazovanja, VI Međunarodni naučno-stručni skup informacione tehnologije zae-obrazovanje IteO, Zbornik radova, (ISBN 978-9955-91-41-0), Proceedings, 26-27. septembar Banja Luka, Fakultet informacionih tehnologija, panevropski univerzitet“APERION“ Banja Luka str.160-167.
 10. Admir Selimović, Jusuf Omerović, Muharem Hasanović, Azra Osmanović, (2014): Kraljica života na školskoj klupi – Pedagoški model odgojnog djelovanja u praksi, Didaktički putokazi časopis za nastavu teoriju i praksu, Br. 66, (ISSN 1512-5998 UDK 37), Zenica, str. 84-89.
 11. Jusuf Omerović, Mirsad Muhamedbegović (2012): Baljkovica, građevina na stijeni, Baština sjeveroistočne Bosne, V , Časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, Tuzla, str.147-182.
 12. Muharem Hasanović, Jusuf Omerović, (2011): Dvije zlatne jabuke u školi – Pedagoški model odgojnog djelovanja u praksi, Didaktički putokazi časopis za nastavu teoriju i praksu, Br. 61, (ISSN 1512-5998 UDK 37), Zenica, str. 44-49.
 13. Jusuf Omerović, (2011): Sapna – antropogeografski prikaz, Baština sjeveroistočne Bosne, IV, Časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, str.121-131.
 14. Jusuf Omerović, (2010): Turističko-geografski položaj Tuzle, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta, God. VII, Br. VII, (ISSN 1840-0515), Svezak geografija, Tuzla, str. 117-123.
 15. Jusuf Omerović, (2010): Prostorni razmještaj turističkih potencijala Tuzle, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta, God. VII, Br. VII, Svezak geografija, Tuzla, str. 125-132.
 16. Jusuf Omerović, Zoran Ž. Avramović, Zekerijah Smajlović, (2013): Primjena GIS-a u prometnoj infrastrukturi kao osnovnom aspektu materijalne baze turizma, Zbornik radova, 16. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, (International Conference Dependability and Quality Management ICDQM -2013), strana 714-719, Novi Beograd, ComTrade 0,27-28. jun 2013. godine (ISBN 978-86-86355-14-0) (COBISS.SR-ID 199.082.764).,str.708-714.
 17. Zekerijah Smajlović, Nedim Delić, Zoran Ž. Avramović, Jusuf Omerović, (2013): Planiranje baznih stanica za kvalitetan primopredajni signal bežičnog interneta, Zbornik radova, 16. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ,(International Conference Dependability and Quality Management ICDQM -2013), strana 727-732, Novi Beograd, ComTrade 0,27-28. jun 2013. godine (ISBN 978-86-86355-14-0) (COBISS.SR-ID 199.082.764)., str.720-727.
 18. Zekerijah Smajlović, Zoran Ž. Avramović, Jusuf Omerović, (2013): Jedan pogled na zastupljenost informacionih tehnologija u nastavnom procesu srednjih škola, V Međunarodni naučno-stručni skup informacione tehnologije za e-obrazovanje IteO,(ISBN 978-99955-91-24-3), Zbornik radova, Proceedings, 27-28.septembar Banja Luka, Akademija nauka i umjetnosti RS, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo nauke i tehnologije RS; panevropski univerzitet“APERION“ Banja Luka
 19. Jusuf Omerović, (2010): Hidrografske turističke vrijednosti opštine Tuzla, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta, God. VII, Br. VII, (ISSN 1840-0515), Svezak geografija, Tuzla, str. 133-138.
 20. Jusuf Omerović, (2009): Kulturno-historijski spomenici Zvornika, Baština sjeveroistočne Bosne, II, Časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Tuzla, Tuzla, str. 131-135.
 21. Jusuf Omerović, (2007): Motivacija učenika, Didaktički putokazi časopis za nastavu teoriju i praksu, Br. 44, (ISSN 1512-5998 UDK 37), Zenica, str. 11-18.

 

Naučni skupovi, konferencije
Projekti
 

 1. Nusret Hamidović, Jusuf Omerović, Salih Omerović, Mirnes Gušić, (2016): Strategija razvoja općine Sapna 2014-2020, općina Sapna
 2. Jusuf Omerović, (2009): Zvornik: turistički potencijali opštine Zvornik, Turistička karta, Opština Zvornik i Turistička organizacija opštine Zvornik, Zvornik
Ostalo