MEDICINSKI FAKULTET

Studijski program Biomedicina i zdravstvo

 

I semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

14.06.2019.god.

Petak

15:00 h

Sudnica

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

 

 

Kabinet br. VI

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

 

Kabinet br. III

Čitanje i pisanje naučnog rada

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

 

III semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Sudnica

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

 

Mali amfiteatar

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

 

IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

 

Porodična medicina

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

 

Kabinet br. XI

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

 

Kabinet br. III

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. X

 

V semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Doktorska disertacija

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

Student se, prilikom upisa prve godine studija, opredjeljuje za jedan od dva Izborna bloka i polaže izborne predmete na prvoj i drugoj studijskoj godini isključivo iz izabranog bloka.

Izborni blok I

 

1.  Komunikacija u medicini

2.  Ekologija i zaštita životne sredine

3.  Medicinska etika

4.  Prevencija i rano otkrivanje raka

5.  Čitanje i pisanje naučnog rada

6.  Gerijatrija

7.  Napredna metodologija naučnog istraživanja

 

Izborni blok II

 

1.   Medicinska sociologija

2.   Zdravstveno pravo

3.   Umijeće liječničke struke

4.   Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

5.   Osnove laboratorijske dijagnostike

6.   Zdravstveni menadžment

7.   Pacijenti s posebnim potrebama