Pedagoški fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Razredna nastava – opći smjer

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

Kabinet br. V

Pedagogija

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Esed Karić

Kabinet br. VI

Razvoj i evaluacija kurikuluma

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Dragan Tančić

.

Kabinet muzike

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u nastavi

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Kabinet br. VI

II SEMESTAR

Didaktika* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Komunikacijske vještine* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta psihologija* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Predškolska pedagogija* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Matematika i fizika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

Kabinet br. V

Matematička analiza

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Branko Sarić

Kabinet br. I

Opšta fizika

(Predavanje+Vježbe)

Doc.dr. Alija Muhibić

Kabinet br. V

Geometrija

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Branko Sarić

Kabinet br. I

II SEMESTAR

Linearna algebra* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Računarska tehnika* (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Analitička geometrija* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Branko Sarić

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Statistička fizika* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Informatika i tehnika

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Pedagoška informatika

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Esed Karić

 

 

 

 

Internet tehnologije

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

Informacione tehnologije

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

II SEMESTAR

Telekomunikacije* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Mile Petrović

Multimedijalni sistemi* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Aplikativni softver* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Neuralne mreže* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Geografija

I i II semestar

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Terenska nastava geografije (Predavanje+Vježbe)

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Savremeni političko – geografski problemi  (Predavanje+Vježbe)

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Školska geografija u obrazovnom sistemu*  (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Razvojnost geografskih pojmova* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Savremeni problemi nastave geografije* (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti