PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

B/H/S jezici

 

18.10.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

 

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

11.10.2018.god.

Četvrtak

13:00 h

 

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

27.10.2018.god.

Subota

13:30 h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

10.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Higijena

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2018.god.

Srijeda

15:30 h

 

Opšta lingvistika

 

18.10.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

24.10.2018.god.

Srijeda

16:30 h

 

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Književnost

 

18.10.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

 

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

24.10.2018.god.

Srijeda

16:30 h

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Filmska i TV kultura

Doc.dr Larisa Softić Gasal

30.10.2018.god.

Utorak

16:30 h

 

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

12.10.2018.god.

Petak

10:00 h

 

Književnost za djecu

 

18.10.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

 

Metodika nastave likovne kulture

 

13.10.2018.god.

Subota

15:00 h

 

Razvojna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

24.10.2018.god.

Srijeda

16:30 h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

23.10.2018.god

Utorak

11:00 h

 

Scenska umjetnost

Doc.dr Larisa Softić Gasal

30.10.2018.god.

Utorak

16:30 h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

Školsko pravo i administracija

Prof.dr Kemal Brkić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

12.10.2018.god.

Petak

10:00 h

 

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š.

03.10.2018.god.

Srijeda

16:00 h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

27.10.2018.god.

Subota

13:30 h

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

12:00 h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

18.10.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

 

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

Komunikacija i grupni rad u nastavi

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća

 

13.10.2018.god.

Subota

15:00 h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h