Obavještenje za studente


Uvaženi studenti,
obavještavamo vas da je u toku realizacija konsultativne nastave, kao i aprilskih ispitnih rokova. Molimo vas da pratite obavještenja na web stranici. Takođe vas obavještavamo da se prekida izvođenje nastave putem online aplikacija.
S poštovanjem,
Studentska služba

KONKURS ZA UPIS STUDENATA


Na osnovu člana 95. stav 1 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i Odluke Senata broj: 02-261-3/20 od 27.05.2020. godine, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla raspisuje

K O N K U R S

za upis studenata na Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla u školskoj 2020/21. godini

I

Raspisuje se konkurs za upis studenata u školsku 2020/21. godinu za I, II i III ciklus studija, a za sljedeće studijske programe:

Red.br.

Naziv Fakulteta/Studijski program

I ciklus

II ciklus

III ciklus

 1.  

Ekonomski fakultet

 

 

 

 

 • Opći smjer

30

/

/

 

 • Menadžment i preduzetništvo

15

/

/

 

 • Turizam i ekologija

5

/

/

 

 • Računovodstvo i revizija

10

/

/

 

 • Marketing i trgovina

10

/

/

 

 • Menadžment javne uprave

10

/

/

 

 • Menadžment turizma i sporta

5

/

/

 

·         Ekonomija

/

10

5

 1.  

Pravni fakultet

 

 

 

 

 • Opće pravo

30

10

5

 

 • Forenzika

15

10

5

 

 • Bezbjednost

15

/

/

 1.  

Fakultet političkih nauka

 

 

 

 

 • Politologija

10

5

5

 

 • Međunarodni odnosi i diplomatija

5

/

/

 

 • Žurnalistika i komunikologija

5

/

/

 1.  

Tehnički fakultet

 

 

 

 

 • Arhitektura

20

10

5

 

 • Građevinarstvo

20

10

5

 

 • Geodezija

15

10

5

 

 • Poljoprivreda

15

10

5

 

 • Inženjerska informatika

30

10

5

 

 • Menadžment u saobraćaju

20

/

/

 

 • Drumski saobraćaj

20

/

/

 

 • Bezbjednost u saobraćaju

15

/

/

 

 • Saobraćaj

/

10

5

 1.  

Fakultet zdravstvenih nauka

 

 

 

 

 • Sestrinstvo

40

10

5

 

 • Fizioterapija i radna terapija

40

10

5

 

 • Sanitarni inženjering

10

10

5

 

 • Farmacija

30

/

5

 

 • Stomatologija

20

/

5

 

 • Radiologija

30

10

5

 

 • Menadžment u sportu

5

5

5

 

 • Sportski trener

5

5

5

 1.  

Pedagoški fakultet

 

 

 

 

 • Geografija

5

5

3

 

 • Informatika i tehnika

30

10

5

 

 • Vaspitač predškolskih ustanova

20

/

/

 

 • Razredna nastava-opći smjer

20

/

/

 

 • Razredna nastava sa engleskim jezikom

15

/

/

 

 • Razredna nastava sa defektologijom

15

/

/

 

 • Matematika i fizika

30

10

5

 

 • Razredna nastava

/

30

15

 1.  

  Medicinski fakultet

 

 

 

 

 • Medicina

60

/

/

 

 • Biomedicina i zdravstvo

/

/

15

 

II

Na prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završeno četverogodišnje srednje obrazovanje u entitetima BiH ili Brčko distriktu, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidat prilikom upisa zaključuje ugovor o studiranju kojim se bliže uređuju prava i obaveze tokom studiranja. Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu moraju prethodno da izvrše nostrifikaciju diplome. Za upis na prvu godinu osnovnih studija ne polaže se prijemni ispit ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju uslove manji od broja kandidata koji je planiran za upis. U suprotnom, pismeno se polaže prijemni ispit koji obuhvata znanja iz opšte kulture i programskih sadržaja srednjeg obrazovanja.

Kandidati – djeca šehida i poginulih boraca sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu I ciklusa studija.

Kandidati koji upišu integrisani studij studijskog programa Medicina i Stomatologija, imaju 50% popusta za prvu godinu studija.

III

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji (osim pod 4):

1) uvjerenje o državljanstvu;

2) rodni list;

3) svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi, i

4) dvije fotografije za indeks.

Kandidati za upis na II ciklus studija prilažu diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a kandidati za upis na III ciklus studija prilažu i diplomu o stečenom akademskom zvanju.

Prijave na konkurs podnose se od 01.06.2020.godine do 30.09.2020. godine.

IV

Više informacija o upisu može se naći na sajtu Univerziteta http://eukallos.edu.ba/ ili na brojeve telefona: 035 299 091, 035 299 085 i 060 31 959 71.