Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 15.05.2020.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Ugovor o osiguranju osoba i imovine“ kandidata Jure Lauca, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.