Fakultet zdravstvenih nauka – obavještenje za studente


NAPOMENA: Obavljanje stručne prakse će se vršiti nakon što se steknu uslovi za obavljanje iste, u navedenim ustanovama.

Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u ljetnom semestru akademske 2019/20. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

 • JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);
 • Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju);
 • JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije);
 • PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla (Sestrinstvo);
 • Zdravstvena ustanova „Petković“ Šamac (Sestrinstvo);
 • Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju);
 • Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju), i
 • PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju).

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sljedeća dva načina, i to:

 1. slanjem e-maila na adresu ss@eukallos.edu.ba ili
 2. prijavljivanjem u studentskoj službi.

Prijave se podnose najkasnije do 01.06.2020. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u ljetnom semestru 2019/20. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku:

http://eukallos.edu.ba/strucna_praksa/Uputstvo%20za%20praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, također, prijaviti, tako što se studentskoj službi dostavi sljedeće:

 1. od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i
 2. uplatnica na iznos od 117,00 KM uplaćeno na račun Univerziteta (132 100 20 178 24 175), koliko iznose troškovi za zdravstveni pregled.

Ovu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 25.05.2020. godine. O terminu pregleda u Domu zdravlja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice.

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo.