Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 13.11.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Državni put IB reda M22, opasne deonice“ kandidata Damira Rančića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Evidencija komunalnih elektroenergetskih vodova“ kandidata Jure Begića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 13.11.2019.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Multimedijalna sredstva u nastavi informatike i tehnike u osnovim školama“ kandidatkinje Indire Hurem, studenta magistarskih studija na studijskom programu Informatika i tehnika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uloga dodatne nastave i takmičenja u nastavi matematike“ kandidata Adema Alića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, i, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Prof.dr Brano Miljuš – termin predavanja


Obavještavaju se studenti da će se nastav kod prof.dr Brano Miljuš održati u subotu prema sledećem rasporedu:

 1. Diplomatsko i konzularno pravo i praksa od 10:00 – 12:00 h
 2. Diplomatski protokol od 12:00 – 14:00 h

Medicinski fakultet – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti III i V godine studija da imaju obaveznu praktičnu nastavu iz kliničkih predmeta, te su dužni da izvrše prijavu iste. Obavljanje praktične nastave biti će u JZU Univerzitetsko klinički centar Tuzla.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sledećih načina:

 • slanjem e – maila na adresu ss@eukallos.edu.ba
 • ličnom prijavom na studentsku službu Univerziteta

Prijave se podnose najkasnije do 30.11.2019.godine.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student obavlja praktičnu nastavu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-MF, prijavljuje se za obavljanje praktične nastave u UKC-u Tuzla u zimskom semestru 2019/20. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje praktične nastave biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

 1. Studenti su dužni da, prije obavljanja praktične nastave, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.
 2. UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praktičnu nastavu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju.

O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

Praktična nastave za studente III godine će biti iz predmeta

 • klinička propedeutika II

a za studente V godine

 • hirurgija
 • oftalmologija
 • ortopedija
 • nuklearna medicina